ครูนิศากร


ค.ศ.3
สพฐ. ศธ.
Username
krunisakorn
สมาชิกเลขที่
64443
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ข้อมูลส่วนตัว 

๑.  ชื่อ   นางนิศากร                ชื่อสกุล     ไชยคุณ                   เพศ    

๒.  วัน เดือน ปี เกิด    ๑๐   กุมภาพันธ์  ๒๕๐๔  อายุ     ๕๓  ปี     เดือน   

       วัน  เดือน  ปี ที่บรรจุ     ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๒๖  อายุราชการ  ๒๘ ปี

๓.วุฒิการศึกษาสูงสุดประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา

       ชื่อย่อคุณวุฒิ          ป.บัณฑิต      วิชาเอก/สาขา       บริหารการศึกษา 

       สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๔.  ตำแหน่งล่าสุด    ครูชำนาญการพิเศษ  อันดับ คศ.๓  (สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:ชุมนุมสภานักเรียน)

      ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ๓๑ปี

๕.  โรงเรียนที่ดำรงตำแหน่งล่าสุด     โรงเรียนบ้านห้วยตาด

       ตำบลนาดอกคำ                     อำเภอ        นาด้วง

       จังหวัด   เลย                   รหัสไปรษณีย์    ๔๒๒๑๐

       โทรศัพท์  ๐๔๒๘๗๐๒๗๐    มือถือ   ๐๘๙-๒๗๙๓๙๐๐

๖.   โรงเรียนที่เคยดำรงตำแหน่ง (กรณีที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันไม่ถึง    ปี)............ไม่มี........

๗.   ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก

      ๒๐๙  หมู่ที่  ๕  บ้านแก้วเมธี 

       ตำบล  นาด้วง                      อำเภอ        นาด้วง

       จังหวัด   เลย                   รหัสไปรษณีย์    ๔๒๒๑๐

       โทรศัพท์    ๐๔๒๘๗๐๒๗๐      

        มือถือ   ๐๘๙-๒๗๙๓๙๐๐ 

      E-mail address   Krunisakorn2789@gmail.com 

 

 

 

 

 

๘.   การ  เป็นวิทยากรฝึก ลูกเสือชาวบ้าน หลักสูตรทบทวน  ปี ๒๕๕๒  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย   สถาบันกรมการปกครอง    ระยะเวลา 3 วัน 2  คืน

๙.    การฝึกอบรม   ดูงาน

 ๙.๑    เรื่อง   วิทยากรแกนนำ ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทศบาลนาด้วง        สถาบัน   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาที่ฝึกอบรม         วัน    การนำไปใช้      ประยุกต์ในการจัดกิจกรรมชุมนุมสภาเด็กและเยาวชนคนรักประชาธิปไตย

       ๙.๒    เรื่อง  การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำชุมนุมสภาเด็กและเยาวชนคนรักประชาธิปไตย .   สถาบัน โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง    ระยะเวลาที่ฝึกอบรม     วัน    การนำไปใช้      พัฒนาวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน

       ๙.๓     เรื่อง การอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา  สถาบัน สพท.ลย.๑

                  ระยะเวลาที่ฝึกอบรม         วัน    การนำไปใช้      ประยุกต์ในการคัดกรองผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมสภาเด็กและเยาวชนคนรักประชาธิปไตย

      ๙.๔     เรื่อง  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑

             สถาบัน   สพท.ลย.๑  ระยะเวลา  ๓ วัน   การนำไปใช้   นำมาปรับพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 

   ๙.๕ เรื่อง การอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ห้องเรียนคุณภาพ  สถาบัน สพท.ลย.๑

     ระยะเวลาที่ฝึกอบรม         วัน    การนำไปใช้      ประยุกต์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  ค่า NT     การคัดกรองผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   และสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมสภาเด็กและเยาวชนคนรักประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาวิถีประชาธิปไตยสู่เครือข่ายชุมชน

๙.๖ อบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ  ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำตำบล   โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ระยะเวลา ๓  วัน  วันที่ ๒๖-๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน  พัยา จังหวัดชลบุรี  การนำไปใช้เพื่อต่อยอดการปฏิรูปการศึกษารอบ ๒ สู่ผู้เรียนามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ และประสานงานโรงเรียนในฝันตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

๙.๗  เรื่อง   อบรมการจัดกิจกรรมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน    สพท.ลย.๑  สพฐ.

         ระยะเวลา  ๑  วัน  วันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๒   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต ๑   การนำไปใช้จัดกิจกรรมนักเรียน(สภานักเรียน) ในการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน

๙.๘ อบรมการจัดทำแบบจำแนกประเภทสถานศึกษา เรื่อง รายงานการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษา    ระยะเวลา  ๑  วัน   วันที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๒    ณ  กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง    ใช้ในการคัดกรองนักเรียนเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

๙.๙  เป็นวิทยากรอบรมค่ายคุณธรรม   เรื่อง วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน ของชุมนุมสภานักเรียน       ในวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  ณ  หอประชุมเฟื่องฟ้า  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง    ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์     เป็นผู้มีคาวรวธรรม    สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรมและการเลือกตั้งสภานักเรียน

 

๙.๑๐   ทัศนศึกษา   ในวันที่ ๑๗   พฤศจิกายน  ๒๕๕๒   ผู้เรียนได้รับประสบการตรงจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลย  ในเรื่อง กกต.น้อยในโรงเรียน  และความรู้จากการเยี่ยมชมหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย

๙.๑๑ ได้รับเกียรติจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น ผู้ทำคุณประโยชน์   คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย ปี ๒๕๕๒

๙.๑๒ ได้รับเกียรติเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลนาด้วง (กกต.)ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนาด้วง  

 

๙.๑๓  เป็นตัวแทนโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง   ร่วมสร้างประวัติศาสตร์  โครงการ  ไทยสามัคคี  ไทยเข้มแข็ง   ร้องเพลงชาติประจำจังหวัดเลย  ลำดับที่ ๕๓  ของประเทศไทย   ในวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน   ๒๕๕๒

 

๙.๑๔ ได้รับรางวัลครูผู้ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ประจำปี ๒๕๕๓  ในวันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๓

 

๙.๑๕  ได้รับรางวัลสตรีดีเด่น  สาขาสตรีดีเด่น       เนื่องในวันสตรีสากล  วันที่ ๘  มีนาคม ๒๕๕๓  โดย ส.ส.เปล่งมณี  เร่งสมบูรณืสุข  ประธาน กพสจ.เลย

 

๙.๑๖  อบรม การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๒๕๕๑  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด

๙.๑๗ อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ กองทุนสวัสดิการหลักประกันสุขภาพอำเภอนาด้วง  เรื่อง การดำเนินการตามโครงการกองทุนสวัสดิการหลักประกันสุขภาพระดับเทศบาล  ณ หอประชุมเทศบาลนาด้วง  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย  ผลการนำไปใช้  ประชากรในเขตเทศบาลนาด้วงได้รับการบริการด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนาด้วง  ซึ่งมีการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

๑๐. การบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๓   ได้ไปสร้างความดีเพื่อชุมชน โดยมีนายอำเภอนาด้วง  เทศบาลนาด้วง ร่วมกันทำความสะอาดถนนรอบเขตเทศบาลนาด้วง  เก็บขยะ  ล้างถนน  ประโยชน์ที่ได้รับ ความสุข  ความภาคภูมิใจ  ได้เพื่อนร่วมงานที่ดี ได้สังคม  ชุมชนที่สะอาด  และได้ออกกำลังกายอีกด้วย  ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนทีเดียว

๑๑.อบรมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.)  โดย กรมการปกครอง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย      เรื่อง   อบรมแกนนำอาสาสมัครปกป้องสถาบัน  ระหว่างวันที่  ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ประโยชน์ที่ได้รับ การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐและประชาชนในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการนำข้อมูล ข่าวสารของรัฐเพื่อคืนความสงบสุขให้กับประเทศไทยและความสามัคคีในประเทศ

๑๒.วิทยากร โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.)  โดย กรมการปกครอง  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย      เรื่อง  ประวัติศาสตร์ชาติไทย  ระหว่างวันที่ ๙-๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๓   ประโยชน์ที่ได้รับ การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐและประชาชนในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการนำข้อมูล ข่าวสารของรัฐเพื่อคืนความสงบสุขให้กับประเทศไทยและความสามัคคีในประเทศ  การปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทย  ความภาคภูมิใจของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

๑๓. วิทยากร โครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๓  โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยและเทศบาลตำบลนาด้วง  วันที่ ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๓   ณ หอประชุมเทศบาลนาด้วง  ประโยชน์ที่ได้รับ แกนนำเยาวชนและผู้ปกครอง  สมาชิกครอบครัว ได้ร่วมกันสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน แสดงความผูกพันต่อสมาชิกเครือข่ายครอบครัว  นับว่าเป็นรั้วครอบครัวที่สมบูรณ์ ทำให้ต่อต้านพิษภัยยาเสพติดได้ในระดับหนึ่ง

๑๔. ประชุมโครงการโรงเรียนในฝัน  โดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑  วันที่ ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ณ ห้องสมุดอัสนี วสันต์  โรงเรียนเมืองเลย  อ.เมอง จ.เลย

ประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับความรู้ด้านแนวทางการ การพัฒนาโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๒และ๓ ที่ยังไม่ผ่านการประเมินรับรองต้นแบบ หลากหลายรูปแบบ

๑๕. ประชุมประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาด้วงโดยได้รับเลือกเป็นตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนาด้วง เพื่อบริหารกองทุน   ณ  เทศบาลตำบลนาด้วง  วันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเรื้อรัง  ผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มเสี่ยงและเด็ก  บูรณาการร่วมกันให้นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการดูแลผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม้ได้  รวมทั้งนักเรียนที่มีนำหนัก/ส่วนสูงต่ำเกณฑ์/เกินเกณฑ์จะได้รับการพัฒนา  ฟื้นฟู  ป้องกันและรักษา 

๑๖. ประชุมโครงการโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๑ ๒  และ ๓   วันที่  ๒๑-๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๓  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  ซิตี้ จอมเที่ยน  พัทยา  ประโยชน์ที่ได้รับ  ร่วมรับฟังนโยบายของรัฐ  แนวทางการปฏิบัติหน้าที่  การพัฒนา ICTของครู ประทับใจการจัดกิจกรรมสภาร่วมใจ ของโรงเรียนหนองหานวิทยา ที่สุด  และร่วมรับป้าย  รุ่นที่  ๓  ให้กำลังใจรุ่นที่ ๒  ที่ยังไม่ประเมิน  รวมทั้งศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนนงนุช  ซึ่งเป็นสวนที่เน้นความเป็นไทยชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย  ความสามารถของช้าง และสวนวรรณคดี ฯลฯ

๑๗.ได้รับมอบหมายให้ต้อนรับผู้อุปถัมภ์โรงเรียน  Mr. Ron  Thatcher SpondserจาสกโมสรโรตารีAmmadel  Neerigen  Brook Western  Australia และ Mr.Roger  L.  Grant  จากสโมสรโรตารีเมืองเลย  ที่ได้มาเย่ยมห้องสมุดโรงเรียน ในวันพุธที่ ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๓   รวมทั้งได้เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือจาก ดร.สมชาย  เจียรนัยพานิช อดีตผู้ว่าการภาค 3340 สโมสรโรตารีแก่นคูน  ให้กับห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง

 ๑๘. นายณรงค์  จีนอ่ำ นายอำเภอนาด้วงให้เกียรติเชิญข้าพเจ้า เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและพบปะสังสรรค์ในการจัดทำ เมืองเลยโมเดล และโครงการสร้างบ้านเทิดพระเกียรติ   ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรศักดิ์  เจียรนัย  พร้อมด้วยผู้มีเกียรติ  นักธุรกิจของจังหวัดเลย  ณ  โรงแรมเลยพาเลซ  ในวันที่  กันยายน  ๒๕๕๓  

๑๙.การนำคณะกรรมการนักเรียนร่วมเยี่ยมชมการประเมินรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ  รุ่นที่ ๓   พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิเศษ  ศรีประเสริฐ  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย  ในวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓   ประโยชน์ที่ได้รับ  นักเรียนมีภาวะผู้นำ  ได้รับประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แหล่งเรียนร้  ทักษะชีวิต  การบริหารจัดการศึกษา  คุณภาพครูในการถ่ายทอดความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน  ทั้งนี้พบว่าผู้บริหารโรงเรียน นายพันธ์เทพ  ใจคำ เป็นผู้บริหารที่กล้าตัดสินใจ

๒๐.เป็นวิทยากร โครงการ อาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.) รุ่นเครือข่าย 2  รุ่น เรื่อง  พระบรมราโชวาทของในหลวง (ตามรอยพ่อ) ณ ตำบลท่าสะอาดและตำบลนาด้วง เมื่อวันที่ ๑๕-๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๔ โดยผู้นำชุมชน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านคัดเลือกราษฎรในหมู่บ้าน ๆละ ๓๐  คน  จำนวน ๕๐๐  คนเป็นเครือข่ายชุมชนในการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประโยชนย์ที่ได้รับ เป็นการพัฒนาตนเอง  ประชาชนและผู้สนใจได้มีจิตสำนึกในความพอเพียงและการประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกต้อง ดังคำขวัญ อสป. รู้รักสามัคคี   ภักดีสถาบัน  ยึดมั่นความพอเพียง

๒๑. ประชุมโครงการ ครอบครัวร่มเย็นและสมัชชาครอบครัวจังหวัดเลย วันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๕๔  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย โดยสำนกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยและนักข่าวเยาวชนจังหวัดเลย ประโยชน์ที่ได้รับ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมครอบครัว  อภิปรายแนวทางการแก้ปัญหาครอบครัว  เยาวชนและช่วยเหลือผู้สูงอายุใหได้รับความสนใจดูแลจากครอบครัวและหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง

๒๒.การคัดเลือกประกวดแข่งขัน กิจกรรมลานวัฒนธรรมเทศบาลนาด้วง กิจกรรมวันครอบครัวอบอุ่นและกิจกรรมผู้สูงอายุ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๔  ณ สนามกีฬาเทศบาลนาด้วง

๒๓.ได้รับเชิญประชุมตำแหน่งเลขาประชาคม โดยการประชุมเสนอแผนพัฒนาเ ศบาลนาด้วง ๓ ปี  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๔  ผลประโยชน์สำหรับชาวนาด้วงอย่างถ้สนหน้า

๒๔. ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๔ ได้รับเกียรติเป็นประธานงานประเพณีบุญบั้งไฟแสน หมู่ ๓ ,๔ ,๑๐ ,๑๑  ต.นาด้วง  อ.นาด้วง  จ.เลย สนุกสนานสืบสานประเพณีพื้นบ้านอีกรูปแบบหนึ่ง  

๒๕. ได้รับเกียรติจากองค์กรปกครองส่วนฑ้องถิ่นอำเภอนาด้วง กรรมการด้านองค์กรชุมชน  ประเมิน ครูสอนดี เมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนนาด้วงวิ ยาประโยชน์ สนับสนุนครูสู่ชุมชน บูรณาการร่วมกับชุมชน

๒๖. ได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรนาด้วง กรรมการด้าน กต.ตร.นาด้วง เพื่อคัดเลือก และ ประเมินผลงานของสภ.นาด้วง ๔  กันยายน  ๒๕๕๔  ณ สภ.นาด้วง

 ๒๗.ได้รับเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิคกส.จ.เลย        ผลงานที่น่าภูมิใจ/รางวัล/เกียรติบัตรดีเด่น (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๗) 

                ๑.  ผู้เสนอขอรับรางวัล (รางวัลที่ได้จากหน่วยงานทางราชการหรือองค์กรเอกชนที่เป็นที่ยอมรับกัน ทั่วไป)

 

วันเดือนปี

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานเจ้าของรางวัล

ระดับ(ให้กาเครื่องหมาย)

อำเภอ /

สพท.  /

จังหวัด

ประเทศ /

กรม

นานาชาติ

๒๐  กันยายน  ๒๕๕๑ 

เหรียญรางวัลคนดี ศรีเมืองเลย(ต้นแบบคนดี ศรีแผ่นดิน)

 ปี ๒๕๕๑ 

(โครงการ  สภาเด็กและเยาวชน<

</
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี