Jack C. Richards เจ้าพ่อผู้ทำหนังสือเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษได้สรุปหน้าที่ของ  ครู(The roles of the teacher ) ไว้ดังนี้
  1.       ครูเป็นนักผู้วิเคราะห์( Needs analyst) ครูจะต้องทราบความต้องการของนักเรียนแต่ละคน( students’ individual  needs ) และสามามรถนำผลมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร(สงสารคุณครูบ้านเราเป็นนักวิเคราะห์จริง บางคนรู้รายละเอียดนักเรียนดีมาก โดยเฉพาะคุณครูในชนบท แต่ปัญหาคือ คุณครูถูกใช้ทำงานสารพัด สอนนักเรียนทั้งวัน งานธุรการ งานของอำเภอ งานของจังหวัด งานหน่วยเลือกตั้งฯลฯ   ทำให้ครูไม่มีเวลาวางแผนและพัฒนาหลักสูตร)
  2.       ครูเป็นนักพัฒนาหลักสูตร(Curriculum developer) ครูจะต้องพัฒนาหลักสูตรที่ตนเองสอนอยู่เสมอ(ไม่ใช่รุ่นพี่จบไป 10 ปี มาเยี่ยมรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัย ทำไมน้องยังเรียนเอกสารอันเดียวกับรุ่นพี่)
  3.       นักพัฒนาสื่อการเรียนการสอน( Material developer)  ครูควรมีสื่อการเรียนการสอน( ไม่ใช่ย่างเอกสารในเครื่องฉายข้ามศีรษะตลอดทั้งเทอม)
  4.       ครูเป็นที่ปรึกษา( Counselor) ครูควรเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว (อาจารย์หมอประเวศเล่าว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งรีบเข้ามาสอน หมดคาบก็รีบสะบัดก้นออกจากห้องไปสำนวนอาจารย์หมอครับ)
  5.       ครูเป็นพี่เลี้ยง(Mentor) ให้แก่คุณครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อย(สมันก่อนมีคุณครูมาบรรจุที่โรงเรียนจะมีคำสั่งตั้งคุณครูพี่เลี้ยง ครูน้องเลี้ยงของผม จบปริญญาโท( Master degree)ไปหลายคนเหลือพี่เลี้ยงเฝ้าโรงเรียนเดี๋ยวนี้มีครูพี่เลี้ยงไหมครับ..ใครทราบช่วยบอกที)
  6.       ครูต้องทำงานเป็นทีม( Team member) คุณครูจะต้องช่วยเหลือกันทำงาน การทำงานเป็นทีมจะทำให้งานสำเร็จได้มากกว่าทำงานคนเดียว( สมัยผู้เขียนสอนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาเรามีทีมวิชาการที่เข้มแข็งมาก งานวิจัยของโรงเรียนติดระดับประเทศ เป็นโรงเรียนที่มีงานวิจัยมากที่สุดในจังหวัด เพราะคุณครูทุกคนตั้งใจทำงานช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี)
  7.       ครูเป็นนักวิจัย( Researcher) ครูควรทำงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง( ผู้เขียนคิดว่า งานวิจัยในชั้นเรียน(Action research) จะช่วยให้คุณครูเป็นนักวิจัยที่ดี เพราะครูอยู่กับนักเรียนตลอดเวลา ทราบปัญหาในชั้นเรียน)
  8.       ครูมืออาชีพ(Professional) ครูควรพัฒนาตนเอง  ควรเข้ารับการอบรม สัมมนา สิ่งสำคัญคือคุณครูควรอ่านหนังสือและติดตามเหตุการณ์ต่างๆอยู่เสมอ( ในหลวงของเราท่านตรัสว่าท่านทำอาชีพคือ ทำราชการ ลองเข้าไปอ่านที่อาจารย์พินิจที่   อาชีพของในหลวง ) คุณหมอประเวศ วะสีกล่าวว่า ครูเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม

   ผู้เขียนเห็นว่า อาชีพครู เป็นอาชีพที่ประเสริฐจึงเขียนเรื่องนี้มาบูชาคุณครูใครรักคุณครูบ้างยกมือขึ้น