จับภาพ QA สนง.มนุษยฯ (2)

บอย สหเวช

    วันนี้ (19 พ.ค. 49) ฝนตกตั้งแต่ตอนเช้า พอใกล้เวลา 4 โมงเช้า ผมขออนุญาตท่านคณบดี (รศ.มาลินี) ไปเข้าร่วมรับฟังรายงานการประเมินตนเองของสนง.มนุษยฯ เพื่อเรียนรู้การทำประกันคุณภาพของสนง.มนุษยฯ จากเมื่อวานที่ได้เขียนบันทึก จับภาพ QA สนง.มนุษยฯ (1)

 

         

 คุณพิชญานนท์ นำเสนอ

 ผศ.ดร.เสมอ และคุณกมลทิพย์

     ผมไปถึงสนง.มนุษยฯ ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพี่แหม่ม (คุณพิชญานนท์ เลขานุการคณะมนุษยฯ) ได้พูดคุยเกี่ยวกับการทำประกันคุณภาพ ทราบว่า สนง.มนุษยฯ เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนางานอย่างรวดเร็ว ปีที่แล้วสนง.มนุษยฯ ประเมินตนเองอยู่ในระดับ 3.75 ปีนี้ประเมินตนเองอยู่ในระดับ 4.88 เรียกว่าพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ผมดูจากการประเมินองค์ประกอบที่ 1 , 7 , 8 และ 9 สนง.มนุษยฯ ประเมินตนเองอยู่ในระดับ 5 ทั้งหมด

     สำหรับองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก ประเมินตนเองอยู่ในระดับ 4.66 มีการเพิ่มดัชนีในองค์ประกอบที่ 10 อีก 1 ดัชนีคือ ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงาน สำนักงานมนุษยฯ ประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 10 ดังนี้

 • 10.1 งานธุรการ                                                     ประเมินตนเอง   5
 • 10.2 งานการเงินและพัสดุ                                        ประเมินตนเอง   5 
 • 10.3 งานนโยบายและแผน                                       ประเมินตนเอง   4
 • 10.4 งานบริการการศึกษา                                        ประเมินตนเอง   5
 • 10.5  ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงาน  ประเมินตนเอง  4 

     ผมฟังพี่แหม่มนำเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารในสนง.มนุษยฯ แล้วมีหัวหน้าหน่วยอยู่ 2 หน่วย คือ หัวหน้าหน่วยกิจการนิสิต และหัวหน้าหน่วยอาคาร สนง.สหเวชฯ มีเลขานุการคณะคนเดียว หัวหน้างานไม่มี มีแต่หัวหน้าหน่วยวิชาการ

     บรรยากาศดูคึกคักดีครับ ท่านคณบดีคณะมนุษยฯ ได้มาร่วมรับฟังการนำเสนอของพี่แหม่มด้วย กรรมการที่มาประเมินคือ ผศ.ดร.เสมอ  และคุณกมลทิพย์ ทราบจากพี่แหม่มว่า กรรมการ 2 ท่านได้มาประเมินปีที่แล้ว และปีนี้ได้เชิญมาอีกครั้ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ QA ของสนง.มนุษยฯ นอกจากผมที่มาจากสนง.สหเวชฯ แล้วยังมีพี่ตุ๋ย (คุณมุกดา เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ และมีเจ้าหน้าที่ในสนง.ติดตามมาด้วย) เจ้าหน้าที่จากสนง.เกษตรฯ ก็ได้มาร่วมรับฟังด้วย

      สนง.มนุษยฯ มีความภาคภูมิใจ ดังนี้

 • เป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารของคณะ
 • มีการบริหารงานแบบรวมศูนย์สำนักงาน
 • เจ้าหน้าที่เพียง 30 คน ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานภายในคณะถึง 5 หน่วยงาน (1สำนักงาน 4 ภาควิชา 10 สาขาวิชา)
 • บริการบุคลากรสายวิชาการ รวม 111 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 • บริการนิสิต ประมาณ 2,000 กว่าคน
 • บริการการจัดการศึกษา ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
 • ผลสำเร็จของงาน เสร็จตามเป้าหมายและนโยบายของคณะ

  ความโดดเด่นของสนง.มนุษยฯ คือ
 • บุคลากรมีความอุตสาหะ อดทน และอุทิศเวลาให้แก่องค์กร มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 • บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการให้บริการ เน้นการให้บริการที่ประทับใจ
 • มีการประเมินผลงานด้านการให้บริการครบทุกงาน
 • หน่วยงานริเริ่มจัดทำงานวิจัยสถาบัน

     สิ่งที่น่าสนใจในบทสรุปผลการประเมินคือ ได้มีการนำเกณฑ์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมาเป็นแนวทางในการทำงานของสำนักงานเลขานุการ มีการสรุปผลการประเมินตามมิติ ดังนี้

 • มิติที่ 2 : คุณภาพในการให้บริการ ได้กำหนดให้มีการจัดทำการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน ครบทุกงาน
 • มิติที่ 3 : ประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการ ได้มีการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีคู่มือการรับบริการครบทุกงาน มีการจัดทำโครงการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง
 • มิติที่ 4 : ความสำเร็จในการจัดการองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทำระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ และมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

  ท่านอาจารย์เสมอ ได้กล่าวชมเชยสนง.มนุษย ซึ่งในการมารอบนี้มีนวัตกรรมในการทำงานเกิดขึ้นหลายอย่าง และสามารถทำ QA ให้เนียนอยู่ในงานประจำได้ มีการนำข้อเสนอแนะในปีที่แล้วมาใช้ปรับปรุง และมีการนำ KM มาใช้ด้วย

       สนง.สหเวชฯ ต้องหาโอกาสเรียนรู้งานจากสนง.มนุษยครับ  และหลังจากทุกสนง.ในมหาวิทยาลัยประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้มีการ ลปรร.กันระหว่างสำนักงานครับ

                                                                                                                    บอย

                                                                                   ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพการศึกษา#qa

หมายเลขบันทึก: 29562, เขียน: 22 May 2006 @ 09:16 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

พิชญานนท์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ต้องขอบคุณคุณอนุวัทย์ที่ชมและการก้าวกระโดดในครั้งนี้อาจเป็นผลจากการ ลปรร.ของชุมชน และนำมาตั้งเป็นตุ๊กตาของตนเองเพื่อการพัฒนา ซึ่งต้องขอบคุณ คุณบอยและท่านอาจารย์มารินี