สมองกับการพัฒนาผู้เรียน

    สมองของมนุษย์มี 2 ด้าน คือด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งทำงานพร้อมๆกัน  แต่ทำหน้าที่แตกต่างกัน

    สมองด้านซ้าย                         สมองด้านขวา

    การพูด                                   ความคิดสร้างสรรค์

    การเขียน                                จินตนาการ

    การควบคุมด้านภาษาท่าทาง       ศิลปะ

    สัญลักษณ์                              การสังเคราะห์

    การวิเคราะห์                            จังหวะ

    การเห็นรายละเอียด                    การรับรู้

    ระบบ  ลำดับ                            ความงาม  ความจำ

    ความเป็นเหตุผล                       จิตใต้สำนึก

    ตรรก                                      การเห็นภาพรวม

    การแสดงออก                          การกระทำหลายสิ่งพร้อมกัน

    คนที่สมองด้านซ้ายทำงานมากกว่าสมองด้านขวา จะทำงานเป็นระบบเป็นขั้นตอน คิดวิเคราะห์ อย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นระบบ

    ถ้าสมองด้านขวาทำงานมากกว่าสมองด้านซ้าย จะเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์สูง  เป็นศิลปิน  รักอิสระภาพ

    การสอนให้เด้กคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ขยันค้นคว้า สัมผัสประสบการณืต่างๆด้วยตนเอง จะช่วยกระตุ้นสมองส่วนความจำให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่

    การพัฒนาสมรรถภาพสมอง

      การพัฒนาสมองหรือปัญญาต้องทำอย่างต่อเนื่อง จนติดเป็นนิสัยดังนี้

     ดื่มน้ำ  วันละ 6-8 แก้ว เพื่อช่วยให้เซลล์สมองทำหน้าที่อย่างมีสมรรถภาพ

    รับประทานอาหาร  ที่ถูกหลักโภชนาการ  รับประทานผัก ผลไม้  ให้มากๆ

    หายใจลึกๆซ้ำๆ ให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะสมองจะใช้ออกซิเจนประมาณ 40-50 % ของออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไป

    ฟังดนตรี  ที่มีจังหวะ  ทำนองดังเบาๆ และประสานเสียง  จะทำให้เกิดอารมณ์จินตนาการกว้างไกล กระตุ้นการทำงานของสมองทั้งสองด้าน ให้สอดคล้องกันทั้งระบบช่วยให้สมองหลั่งสาร ENDOPHIN เป็นสารแห่งความสุข ช่วยลดความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ

    บริหารสมอง  การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อสมองทั้งสองด้านทำงานไปพร้อมๆกัน การบริหารสมองช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการทำงานของกล้ามเนื้อ ที่เชื่อมสมอง 2 ด้าน ให้ประสานกัน  ทำงานคล่องตัว  ขจัดความเครียด ทำให้เกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้