อาหารเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับทุกคน  การได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอทั้งในด้านคุณค่า และปริมาณ จะทำให้สุขภาพแข็งแรง  หากรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพอาจเกิดโรคอย่างร้ายแรง

ปัจจุบันมีการผลิตสินค้าเพื่อบริโภคมากมาย โดยไม่คำนึงถึงผลเสียหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคได้  ก่อนที่เราจะซื้อสินค้าใดๆ บริโภคควรระมัดระวังในการเลือกซื้ออย่างฉลาด  เช่น  การดู เครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แสดงการรับรองคุณภาพสินค้า  เครื่องเลขทะเบียนอาหารและยา