รู้จักแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน   การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้ผู้เรียนศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  มีความรู้  ความสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และเรียนรู้ต่อ การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวนอกจากกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใผ่เรียนแล้ว  จำเป็นต้องมีการจัดแหล่งและสิ่งอำนวยความสะดวก  เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 4  มาตรา 25  ได้ระบุไว้ว่า  รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ได้แก่  ห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว์  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ  แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

โรงเรียนทุกแห่งทุกระดับ  ถือเป็นตัวแทนของรัฐในการจัดการศึกษา  และดำเนินการตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ อันเป็นหลักการร่วมกันในการจัดการศึกษา  ดังนั้นจำเป็นต้องมีการจัดแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนให้เรียนได้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับท้องถิ่น