สวัสดี...ค่ะ...เพื่อนๆ

     ตอนนี้....กำลังนำความรู้ที่เรียนมาให้เป็นประโยขน์....(ขอบคุณ ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไรเป็นอย่างสูงค่ะ)...กำลังริเริ่มสร้างชุมชนของตนเอง  (ชุมชน  :  โรงเรียนบ้านน้ำแพร่)....เพื่อใช้เป็นชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์  และด้านอื่น ๆ  สำหรับนักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน  และบุคลากรในชุมชน  รวมทั้งขอเชิญเพื่อนๆ...ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกได้จ๊ะ......ขอต้อนรับด้วยความยินดี...

                                                                                    ผู้ใหญ่บ้าน