เล่าเรื่องการสัมมนา KM ที่ สพส.

เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ทีมงาน KM กรมฯ ได้ประสบการณ์และเรียนรู้กระบวนการ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาต่อยอด ทีมวิทยากร KM กรมฯ

         เมื่อวานนี้ (17 พค.49)  สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (สพส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในส่วนกลางกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ชั้น 3  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจุดประกาย และสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง KM ให้กับบุคลากรของสำนักฯ   ประมาณ 100 คน  โดยก่อนหน้านี้ สพส.ได้แต่งตั้งคณะทำงาน KM ของสำนักฯ ซึ่งมีท่าน ผอ.ปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ ผอ.สำนักฯ เป็นประธาน (CKO)  และมีนักวิชาการที่เป็นแกนหลักที่เข้มแข็งอยู่หลายท่าน อาทิเช่น คุณรังสรรค์ กองเงิน คุณจันจิรา สุนทรภัทร์ และท่านอื่นๆ อีกหลายท่าน เป็นคณะทำงานฯ 

         การสัมมนาในครั้งนี้ ทีมงาน KM กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย คุณสำราญ สาราบรรณ์ คุณศิริวรรณ หวังดี และคุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นวิทยากร และสังเกตการณ์การสัมมนาฯ ในครั้งนีด้วย  โดยคุณสำราญ และคุณศิริวรรณ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร และดิฉันเป็นคุณสังเกต และคุณบันทึก  ทีมงานเจ้าภาพ ได้แก่ คุณรังสรรค์ และคุณจันจิรา เป็นคุณอำนวย  คุณกิตติศักดิ์ เป็นคุณบันเทิง และผู้เข้าสัมมนา ทั้งหมด เป็นคุณกิจ เรียกว่า เป็นการทำงานแบบบูรณาการ ร่วมด้วยช่วยกันฉันท์เพื่อน (Peer Assist) จริงๆ    สำหรับกระบวนการสัมมนา มีดังนี้

                               

                           ผอ.ปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ กล่าวเปิดการสัมมนา

                            

                                                กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ภาคเช้า  

 • เริ่มด้วย ผอ.ปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ กล่าวเปิดการสัมมนา  โดยกล่าวว่า การทำงานในปัจจุบันได้รับแรงกดดันทั้งภายในและภายนอก หลายๆคนสับสนเรื่องการทำงาน รวมถึงวิธีการทำงานแบบคณะทำงานฯ ที่เน้นยุทธศาสตร์ของกรมฯ เช่น Food Safty ,1 ตำบล 1ฟาร์ม ,ลดความยากจน เป็นต้น การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การที่เราดำเนินงาน KM  จึงเป็นโอกาส เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้มากขึ้น  ยอมรับความคิดที่แตกต่าง มีการเรียนรู้จากการทำงานที่ผิดพลาด เป็นการเรียนลัด และฝากความหวังว่า ในที่สุดองค์กรเราจะใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
 • ต่อจากนั้น เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนา โดย คุณกิตติศักดิ์ จันทรสังข์ นักวิชาการเกษตร ของ สพส. จากกิจกรรมตรงนี้ สามารถสร้างบรรยากาศและเตรียมความพร้อมของผู้เข้าสัมมนา ก่อนเข้าสู่กระบวนการสัมมนาได้เป็นอย่างดี
 • และต่อด้วยกิจกรรมสร้างความคาดหวัง และเปิดใจ  โดย คุณจันจิรา สุนทรภัทร์  ได้ให้ผู้เข้าสัมมนาแต่ละคนเขียนแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถาม 2  ข้อ คือ    1. ในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของ สพส. ท่านคาดหวังหรือต้องการเห็น สพส. เป็นอย่างไร  และ 2. สิ่งที่อยากเห็น ท่านคิดว่า ท่านสามารถเข้าไปช่วย มีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง? 
 • ต่อจากนั้นจึงแบ่งกลุ่มผู้เข้าสัมมนาออกเป็น 4 กลุ่มตามลักษณะงาน  ได้แก่ 1. กลุ่มวิชาการ 1 2.กลุ่มวิชาการ 2  3.กลุ่มช่าง/ยานยนต์ และ 4.กลุ่มบริหาร   เพื่อนำความคิดเห็นที่แต่ละคนเขียนไปเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสานฝันภายในกลุ่มต่อไป  และให้เลือกตัวแทนกลุ่มเพื่อนำเสนอ 

             

                           ร่วมด้วยช่วยกันสรุปความคาดหวังและนำเสนอ

 • คุณศิริวรรณ หวังดี จับประเด็นเชื่อมโยง และสรุปเป็นภาพรวมว่า สพส.ต้องการอะไร  นำเสนอเป็นแผนภาพ  

                                      

 

 • คุณสำราญ สาราบรรณ์ เชื่อมโยงเข้าสู่ KM  และบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ/แนวคิดของ KM             

       ภาคบ่าย

 • เริ่มด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการ  
 • ต่อด้วยกิจกรรมเพื่อฝึกปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดองค์ความรู้จากเรื่องเล่า  โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม  ให้แต่ละคนในกลุ่มลองบอกเพื่อนในกลุ่มว่า งานที่ตัวเองทำแล้วภาคภูมิใจ ทำแล้วประสบผลสำเร็จ คนละ 1 เรื่อง แล้วให้กลุ่มคัดเลือกเรื่องเล่า 1 เรื่อง เพื่อเล่าให้เพื่อนฟัง   และเลือก คุณเล่า คุณบันทึก คุณอำนวย และผู้ที่จะทำหน้าที่นำเสนอเรื่องเล่าของกลุ่มด้วย
 • และนำเสนอเรื่องเล่า  โดยผู้แทนแต่ละกลุ่ม กลุ่มที่ 1 เล่าเรื่อง แมลงวันผลไม้ฉายรังสี  กลุ่มที่ 2 การซ่อมแอร์เบื้องต้น กลุ่มที่ 3 ปลดล็อกเตียง 2 ชั้น กลุ่มที่ 4 ผักกางมุ้ง กลุ่มที่ 5  ทุเรียนรอดตาย
 • คุณศิริวรรณ  สรุปภาพรวมการถอดองค์ความรู้จากเรื่องเล่าทั้ง 5 กลุ่ม  
 • คุณสังเกต  สะท้อนภาพสิ่งที่พบเห็น และบรรยากาศการสัมมนา
 • ก่อนปิดการสัมมนา ได้ทิ้งท้ายให้ผู้เข้าสัมมนา ได้มองเป้าหมายร่วมกันและคิดว่าเสร็จจากวันนี้แล้ว สำนักฯ ควรจะทำอะไรต่อ ?      

               

               เตรียมความพร้อม              แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัดความรู้จากเรื่องเล่า

             จากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ทีมงาน KM กรมฯ ได้ประสบการณ์และเรียนรู้กระบวนการ เพื่อจะได้นำมาปรับปรุง  พัฒนาต่อยอด ทีมวิทยากร KM กรมฯ ซึ่งขณะนี้ กำลังเป็นที่หมายปองของกอง,สำนักต่างๆ ในส่วนกลาง  ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่กำลังดำเนินการในเรื่อง KM......    

          

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯ

คำสำคัญ (Tags)#km#กรมส่งเสริมการเกษตร#สัมมนา#สพส.

หมายเลขบันทึก: 29341, เขียน: 18 May 2006 @ 19:57 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

วีรยุทธ
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 
     บันทึกได้ดีมากเลยครับ  และขอเป็นกำลังใจให้ทีม KM ส่วนกลางทุกๆ ท่านนะครับ
นันทา
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณวีรยุทธที่เป็นกำลังใจ และขอบอกว่าภูมิใจมากที่กรมส่งเสริมการเกษตร มีบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างทีมงาน จ.กำแพงเพชร แล้วพบกันวันที่ 22-23 นี้นะคะ....
ธุวนันท์
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณนะคะ   เห็นภาพชัดเจนดีมากคะ
เบิร์ด
IP: xxx.147.126.169
เขียนเมื่อ 

เรื่องเล่าแต่ละเรื่องน่าสนใจมากครับ ..การเล่าสู่กันฟังความแยบยล หรือปรัชญาของวิธีการแบบนี้ในความคิดของผม หมายถึงความจริงใจ ความห่วงหาอาทร เหมือนฝนที่ตกทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้ ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราว...ลองมาทำ AAR เพลงนี้กันดีมั๊ย..อิอิ(เราน่าจะมีเพลงKM)เป็นของตนเอง ให้ชื่อว่า DOAE KM SONG  กรณีของ สพส. คนขององค์กรมีความกระตือรือร้น (enthusiastic)ต่อไปจะต้องร้อนแรง..แค่กิจกรรมเตรียมความพร้อมก็ได้ใจแล้ว...แต่ยังไงผมก็ขอฝากเนื้อเพลงนี้ไว้..ฉันยังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉัน คิดแล้วยังตื้นตันเกินอธิบาย นึกถึงคำคำนั้น ทุกวันที่ห่างกันไป เหมือนมันเป็นโยงใยที่ส่งถึงกัน ไม่ว่าเราจะโชคดี หรือบางทีที่ร้องไห้ ต่างคนสนใจจะฟัง เพราะว่าในชีวิต เรื่องจริงมันต่างจากฝัน ฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจ มีผู้คนอยู่รอบกาย เหมือนไม่มีไม่เห็นใคร
แต่ใจใจฉันยังมีเธอ
* คืนที่ไร้แสงไฟ วันที่ใจมัวหม่น ขอเพียงใครสักคนห่วงใยกัน
วันที่เสียน้ำตา วันที่ฟ้าเปลี่ยนผัน เธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคน
**ฝนที่ตกทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้ ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราว ยังนอนดึกอยู่ใช่ไหม เธอผอมไปหรือเปล่า อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง ( ซ้ำ * ) ฝนที่ตกทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้ ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราว เธอลำบากอะไรไหม เธอสู้ไหวหรือเปล่า
อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง เพราะฝนที่ตกอยู่ทางโน้น หนาวถึงคนทางนี้
ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราว เธอลำบากอะไรไหม เธอสู้ไหวหรือเปล่า อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง เธอยังขาดอะไรไหม เธอสู้ไหวหรือเปล่า อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง เธอยังมีฉันอยู่ทั้งคน

นันทา
IP: xxx.152.5.4
เขียนเมื่อ 
น่าสนใจนะคะ... ยังไงก็อย่าลืมช่วยแต่งเพลง KM ของกรมฯ ด้วยนะคะ   
ธุวนันท์
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วได้บรรยากาศความกระตือรือร้นมากคะ น่าเสียดายนะคะที่ทีม KMของสพส. ไม่ได้ไปที่ กำแพงเพชร อย่าลืมติดตามอ่านจากบล็อกของคุณจี้ คุณสิงห์ป่าสัก จะได้รู้กระบวนการและเนื้อหา

เห็นด้วยกับคุณจี้นะคะที่เห็นแววของคุณเบิร์ด อย่าลืมนะคะเรื่องเพลง และเห็นสำนวนคุณเบิร์ดแล้วถ้าเป็นบล็อกเกอร์จะขอเป็นแฟนติดตามอ่านต่อไป

ศิริวรรณ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ถอดกระบวนการปฏิบัติได้ชัดเจนและจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่ง "นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล" ต้องชัดเจนในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะ "การถอดบทเรียน" เป็นวิชาที่นำไปสู่ "ข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยนและสนับสนุนงาน KM" สำหรับพื้นที่ภาคสนามต่อไป  ขอบคุณ "คุณนันทา" มากค่ะ