สิ่งที่ได้รับจากการเรียนการออกแบบสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนการออกแบบสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จากที่ข้าพเจ้าได้เรียนวิชาสิ่งที่ได้รับจากการเรียนการออกแบบสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็ได้อะไรหลายๆอย่างตั้งแต่ การเริ่มต้นกระบวนการก่อนการทำงาน ให้เป็นระบบมากขึ้น มีการคิดเป็นขั้นตอน หลังจากเมื่อก่อนนั้นการทำงานยังขาดกระบวนการแบบนี้ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังได้รับความรู้ในด้านการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น AuthorwareและFlash เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนำไปพัฒนาการทำงานของตนเองได้ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสิทธิ์ รุ่งเรือง V3ความเห็น (0)