การออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถสร้างสื่อฯ ได้ตรงกับความต้องการโดยสามารถจำแนกเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างทักษะ เพื่อสนับสนุนการทำงาน ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน โดยจะต้องศึกษาว่าผู้เรียนคิดอย่างไร ยอมรับนวัตกรรมใหม่รูปแบบนี้หรือไม่ ผู้เรียนเรียนรู้จาก Concept หรือศึกษากระบวนการก่อนนำไปพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหา คาดหวังในสิ่งดังกล่าวเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง ยกระดับพื้นฐานความคิด ให้รู้มากขึ้นให้ทันกับนวัตกรรมที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง