สิ่งที่จะได้รับจากการเรียน การออกแบบสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียน การออกแบบสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถสร้างสื่อฯ ได้ตรงกับความต้องการโดยสามารถจำแนกเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างทักษะ เพื่อสนับสนุนการทำงาน ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน โดยจะต้องศึกษาว่าผู้เรียนคิดอย่างไร ยอมรับนวัตกรรมใหม่รูปแบบนี้หรือไม่ ผู้เรียนเรียนรู้จาก Concept หรือศึกษากระบวนการก่อนนำไปพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหา คาดหวังในสิ่งดังกล่าวเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง ยกระดับพื้นฐานความคิด ให้รู้มากขึ้นให้ทันกับนวัตกรรมที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน น้ำเอยน้ำใจ V3ความเห็น (0)