ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  2544  ....ข้อ  6  ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการเงินแผ่นดิน  ผู้กำกับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  หรือ  ปีปฏิทิน  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทำภายในสองร้อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

          (1)   ทำความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม่

          (2)   รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด  รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  ประกอบด้วย

                (ก)  สภาพแวดล้อมของการควบคุม

                (ข)  การประเมินความเสี่ยง

                (ค)  กิจกรรมการควบคุม

                (ง)  สารสนเทศและการสื่อสาร

                (จ)  การติดตามประเมินผล

(3)   จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน