ระบบควบคุม (ภายใน)...ประเด็นที่น่าสนใจตามระเบียบฯ

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือ ปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทำภายในสองร้อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  2544  ....ข้อ  6  ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการเงินแผ่นดิน  ผู้กำกับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  หรือ  ปีปฏิทิน  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทำภายในสองร้อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

          (1)   ทำความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม่

          (2)   รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด  รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  ประกอบด้วย

                (ก)  สภาพแวดล้อมของการควบคุม

                (ข)  การประเมินความเสี่ยง

                (ค)  กิจกรรมการควบคุม

                (ง)  สารสนเทศและการสื่อสาร

                (จ)  การติดตามประเมินผล

(3)   จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนางานความเห็น (3)

audit3.msu.
IP: xxx.144.184.253
เขียนเมื่อ 
สำหรับมมส.ของเราปีนี้จะต้องรายงานเป็นครั้งที่ 3 แล้วค่ะ กำหนดส่งให้สำนักงานอธิการบดีเพื่อรวบรวม ภายในเดือนตุลาคมนี้นะค่ะ
audit3.msu.
IP: xxx.144.184.253
เขียนเมื่อ 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชน"ตรวจสอบภายใน มมส."ค่ะ
Audit 1
IP: xxx.28.35.3
เขียนเมื่อ 

เช่นกัน  รู้สึกยินดีที่ได้รับทราบข่าวคราวของสมาชิกชุมชนตรวจสอบภายใน ครับ  ว่าง ๆ แวะเข้ามาทักทายกันบ่อย ๆ ก็ดีนะครับ