การเสียบุคลากรในหน่วยงาน

ใกล้เดือนกันยายน แล้ว ข้าพเจ้ายังไม่ได้เก็บรวมอง๕ความรู้จาก ครู วิภา ดาวฉาย ที่สอนวิทย์ ไว้ในนี้เลย  ท่านเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าทางการศึกษาอย่างยิ่ง  มีความรู้ ความรอบรู้ในเรื่องที่สอน และคิดเป็นห่วงสิ่งที่เด็กจะได้รับเสนอมิว่ายามใด  ตั้งใจไว้ว่าจะพยายามขอข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความร้จากท่านไว้แล้วเขียนลงให้มาก