ตัวอย่างการเขียนโครงการสอดคล้องมาตรฐานประกันคุณภาพ

kru_fik
โครงการสอดคล้องมาตรฐานประกันคุณภาพ

 


 

 

 


โครงการความร่วมมือกันระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา 

สถาบั นทางวิชาการ   เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของชุมชน

(กิจกรรมละศีลอด)

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย  ว่าที่ร้อยตรีอารี     การีมี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ  อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิกา

 

 

โครงการความร่วมมือระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการ 

องค์กรของรัฐ  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของชุมชน (กิจกรรมละศีลอด)

 

ลักษณะโครงการ   เป็นโครงการต่อเนื่อง

ผู้เขียนโครงการ   ว่าที่ร้อยตรีอารี    การีมี

กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารวิชาการ

สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพ   ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

                   มาตรฐานที่   18  สถานศึกษามีการร่วมมือระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการ  องค์กรของรัฐ  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของชุมชน

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน   

                   ข้อที่   4    สนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษา

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของแผนงาน

                   ข้อที่  7     สนับสนุน   สร้างแรงจูงใจให้ชุมชนและองค์กรเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษา

สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน

                   พันธกิจข้อที่   5  จัดทำ จัดหา  แหล่งการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาค้นคว้า  รวมทั้งศึกษาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

                   เป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที่  5  เพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง

สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมกับการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา

                                     กิจกรรมหลัก                                  กิจกรรมรอง                            กิจกรรมสนับสนุน

 

.......................................................................................

1.หลักการและเหตุผล  

                                การถือศีลอดเป็นบทบัญญัติที่สำคัญของศาสนาอิสลาม  เป็นการงดเว้นการรับประทาน  การดื่ม  การร่วมประเวณี  การพูดจาที่ไม่สุภาพไร้สาระ  การนินทาผู้อื่น  ฯลฯ  ตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตก  ในเดือนรอมฏอน  เป็นการฝึกฝนตนเองให้มีความอดทน   มีความซื่อสัตย์  มีวินัยในตนเอง  มีความเมตา  เสียสละ   เห็นอกเห็นใจผู้ที่ยากจน  ตลอดจนสร้างให้เกิดนิสัยเรื่องการประหยัด  เป็นต้น  ท่านศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.) ทรงตรัสไว้มีความว่า “มนุษย์จะมีความดีใจในสองเหตุการณ์คือ เมื่อได้พบอัลเลาะห์(ซ.บ.)ในวันกิยามะห์ และเมื่อได้ละศีลอด”  ดังนั้นกระผมในฐานะบุคลากรกลุ่มสาระอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ  จึงมีความประสงค์จัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างบ้าน  องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการ  องค์กรของรัฐ  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของชุมชน (กิจกรรมละศีลอด)โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมาก  เพราะผู้ที่เข้าร่วมโครงการนอกจากเป็นนักเรียนหอพักแล้วยังมีผู้ปกครอง  นักเรียนเก่า  ครู-อาจารย์  ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมา

 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ   

                   1.เพื่อให้นักเรียนได้มีการฝึกปฏิบัติการถือศีลอดได้อย่างถูกต้องตามบทบัญญัติอิสลาม

                   2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า และครู-อาจารย์

                   3.เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาตน  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

3.เป้าหมาย

                ด้านปริมาณ   นักเรียนมุสลิมจำนวน  1,000  คน  ผู้ปกครอง  100  คน  นักเรียนเก่า  100  คน

                                          และครู อาจารย์   70  คน   เข้าร่วมกิจกรรมในวันละศีลอด

                ด้านคุณภาพ   นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า  ครู- อาจารย์ เห็นความสำคัญของการถือศีลอด

                                           และสามารถปฏิบัติการถือศีลอดได้อย่างถูกต้องตามบทบัญญัติอิสลาม

4.รายละเอียดของกิจกรรมและงบประมาณ

                ช่วงที่   1    ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2552   (1  ตุลาคม  2552  -   31  มีนาคม  2553)

                ช่วงที่   2    ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2553   (1 เมษายน  2553  -   30  กันยายน  2553)

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ดำเนินการ

งบประมาณ (เงิน)

ผู้รับผิดชอบ

อุดหนุน

รายได้

อื่นๆ

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

     -  จัดทำโครงการละศีลอด

     -  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

 

2 – 5  ส.ค. 2553

6  ส.ค. 2553

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

ว่าที่ร.ต.

อารี  การีมี

2.ประชุมวางแผน / ออกคำสั่ง

    -  ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

    -  ประชุมวางแผน  กำหนดรูปแบบงาน

 

9  ส.ค.  2553

12  ส.ค.  2553

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

ว่าที่ร.ต.

อารี  การีมี

3.ดำเนินงานตามแผน

    - ประชาสัมพันธ์โครงการละศีลอด

    - ออกหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ

    - ออกหนังสือเพื่อขอรับบริจาค

    - ติดต่อเชิญวิทยากรบรรยาย

    - ประสานงานติดต่อผู้ทำอาหารละศีลอด

    - จัดงานละศีลอด

 

1326  ก.ย. 2553

1326  ก.ย. 2553

1326  ก.ย. 2553

1326  ก.ย. 2553

1326  ก.ย. 2553

27  ส.ค.  2553

 

-

-

-

-

-

-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kru_fik

คำสำคัญ (Tags)#อิสลามวิทยาลัย#กิจกรรมละศิลอด#รอฟีกี การีมี#สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพ ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้#โครงการความร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา

หมายเลขบันทึก: 291663, เขียน: 27 Aug 2009 @ 19:51 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:31 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

สลามครับ...อาจารย์ ผมเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนรุ่น ๕๐ ครับรุ่นอามีน วรพงษ์ เจริญวงษ์ ตอนนี้ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ครับ อัลฮัมดุลิลละฮฺมากครับที่ได้เจอบล๊อกของอาจารย์ และเห็นพัฒนาการของโรงเรียน หากทางโรงเรียนจะมีอะไรให้ศิษย์เก่าคนนี้รับใช้ก็น้อมรับด้วยความยินดีนะครับ

ด้วยสลามและดุอาอฺ ครับ