รัชดาวัลย์
นาง รัชดาวัลย์ แอ๊ว สวนจันทร์

กลเม็ดธรรมะสำหรับผู้นำมือใหม่


กลเม็ดธรรมะสำหรับผู้นำมือใหม่

กลเม็ดธรรมะสำหรับผู้นำมือใหม่

                    "การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา" เป็นหลักที่ช่วยให้เกิดความจงรักภักดี และความสามัคคี และการยอมรับในผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้นำ เป็นสิ่งที่ผู้นำควรกระทำอย่างต่อเนื่อง.เทคนิคต่อไปนี้ได้สรุปมาจาก "เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาของ ชลอ ธรรมศิริ และวิจิตร อาวะกุล"...

 
         1. ู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง ผู้บังคับบัญชาที่ดีควรเป็นผู้ที่ใช้เหตุผลเป็นที่ตั้ง ไม่ใช้อารมณ์ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ การตัดสินใจที่ดีควรขึ้นอยู่กับเหตุและผล การได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจทำให้ตัดสินใจหรือวินิจฉัยผิดพลาดได้ นอกจากนั้นผู้บังคับบัญชาไม่ควรใช้อารมณ์ รัก โลภ โกรธ หลง ชิงชัง หรือเคียดแค้นประกอบการตัดสินใจ เพราะจะทำให้การงานเสียหายได้ เนื่องจากเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา มีแต่ความอคติ ลำเอียง ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อการงาน และต่อตัวผู้บังคับบัญชาเอง ทำให้ผู้บังคับบัญชาไม่เป็นที่รักใคร่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรควบคุมอารมณ์ที่ก่อให้เกิดผลเสีย เช่น ความโกรธ, ความโมโห ฉุนเฉียว ความหลงตนเองว่าเก่งกว่าคนอื่น ความหลงในอำนาจยศศักดิ์ ความมีอคติ เลือกที่รักมักที่ชัง และความอยุติธรรม ฯลฯ เพื่อไม่ให้การงานเสียหาย เพราะจะก่อให้เกิดความห่างเหิน ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าเข้าใกล้ อันจะเป็นผลเสียต่อองค์กรโดยรวม
 
         2. รู้จักส่งเสริมให้กำลังใจแก้ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาที่ดีต้องคำนึงถึงความรู้สึกของลูกน้องว่า ต้องการการรับรู้ และการยกย่องจากผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมกำลังใจ บำรุงรักษาน้ำใจลูกน้อง เพื่อจะได้ทุ่มเททำงานให้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ผู้บังคับบัญชาควรรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้กำลังใจ แสดงความเชื่อมั่นไว้วางใจ ไม่จู้จี้จุกจิก เอาใจใส่ความยากลำบากในการทำงานชองลูกน้อง ตลอดจนมีความจริงใจไม่เสแสร้งหรือหลอกไว้ใช้งาน
          3.
รู้จักยกย่องชมเชยให้บำเหน็จความชอบ การยกย่องชมเชยเป็นการตอบแทนน้ำใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นผู้บังคับบัญชา ควรชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชาในยามที่เหมาะสม เช่น พูดชมเชยเมื่อเขาทำดี, ให้รางวัลเมื่อเขาประสบความสำเร็จ เป็นต้น
          4.
ลีกเลี่ยงการขู่บังคับ รข่มขู่เป็นการกระทำที่บีบคั้นจิตใจให้เกิดความรู้สึกคับแค้นกดดันหรือเกิดความกลัวจนไม่อยากทำงานให้ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาที่ดีไม่ควรใช้วิธีขู่บังคับตลอดเวลา หากลูกน้องทำความผิด ผู้บังคับบัญชาอาจว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษตามระเบียบ แต่ทั้งนี้ควรพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป บางครั้งลูกน้องอาจทำผิดโดยไม่เจตนา ถ้าเขาเป็นลูกน้องที่ดีมาตลอด ผู้บังคับบัญชาควรให้โอกาสลูกน้องแก้ตัวใหม่และพูดให้กำลังใจ จะดีกว่าใช้วิธีข่มขู่

         5.
ี้แจงความเคลื่อนไหวในวงงานให้ทราบ ผู้บังคับบัญชาควรหมั่นประชุม ชี้แจงนโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงานและปัญหาต่างๆ ให้ลูกน้องได้ทราบความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทุกคนจะได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยกัน ทำให้ทุกคนรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรก่อให้เกิดความรู้สึกจงรักภักดี เปรียบเสมือนว่าตัวเองเป็นเจ้าของหน่วยงานคนหนึ่ง แต่ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอความคิดเห็นหรือมีข้อเรียกร้องเรื่องใดเรื่องหนึ่งผู้บังคับบัญชาควรรีบชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบว่าทำได้หรือไม่ได้อย่างไร เพราะเหตุใด เพื่อขจัดข้อข้องใจให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว
          6.
ักษาผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชาู้บังคับัญชาที่ดีควรรักษาและต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเป็นการแสดงน้ำใจให้เห็นถึงความหวังดีของผู้บังคับบัญชา ทำให้ลูกน้องรู้สึกชื่นชมยินดี ที่ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ สนใจปกป้องผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับ เช่น การเลื่อนขั้น, การปรับวุฒิ, การเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ และหากมีโอกาสอันควรผู้บังคับบัญชาควรสนับสนุนให้ลูกน้องได้เลื่อนตำแหน่งสูงชึ้นโดยไม่กีดกันหน่วงเหนี่ยวเอาไว้ ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้เผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกสำนึกในบุญคุณ ทำให้เป็นที่สรรเสริญของบุคคลทั่วไปด้วย

จากที่กล่าวมาข้างต้น หวังว่าผู้นำมือใหม่คงจะได้รับ ประโยชน์ไม่มากก็น้อยของให้ผู้นำจำไว้ดังนี้ว่า "หว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น...ให้สิ่งใดแก่ผู้อื่น ย่อมได้สิ่งนั้นตอบแทน"

 

                จากแนวทางทั้ง  6  ข้อที่ข้าพเจ้าได้นำมาลงให้อ่านกัน   เป็นข้อคิดที่ผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาทั้งงานหลวงงานราษฎร์ควรพิจารณานำไปใช้ตามโอกาสและสถานการณ์  คือ  ต้องดูแลคนทำงานให้มีสุขภาพกาย   สุขภาพจิตดีพร้อมที่จะทำงานร่วมกับเราได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดกับองค์กรที่เราเป็นผู้ดูแล

หมายเลขบันทึก: 289538เขียนเมื่อ 20 สิงหาคม 2009 22:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 08:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (10)

ธรรมะงวดนี้มาเป็นเม็ดนะครับ...อิอิ

แค่ผู้นำทำได้ทั้ง 6 ข้อนี้ ลูกน้องก็มีความสุขในการทำงานมากขึ้นแล้วค่ะ

ขอบคุณนะคะสำหรับเรื่องดี ๆ ที่นำมาแลกเปลี่ยนกันคะ

แวะมาหาความรู้ค่ะ เก่งจังพี่อย่างนี้ต้องมีรางวัลค่ะ 

อย่าลืมเปิดเมลดูนะคะส่งวิจัยบทที่4 ไปให้ค่ะ

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ

ขอบคุณสำหรับความคิดดี ๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี