กศน.จะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้ผู้เรียนของเราบูรณาการชีวิตการทำงานเข้ากับการเรียนรู้และอยู่ในสังคม

คิดเป็น เรียนเป็น ดีเป็น ใช้ชีวิตเป็น
 • คิดเป็น          สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้
 • เรียนเป็น       สามารถเรียนรู้ที่จะเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
 • ดีเป็น            เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม
 • ใช้ชีวิตเป็น    มีทักษะชีวิต รู้จักพอเพียง พึ่งตนเองได้

เป้าหมายของการปฏิรูปการเรียนการสอนคำตอบอยู่ที่ครูและสถานศึกษา

ต้องปรับวิธีเรียน

 • ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์แก้ปัญหา "คิดเป็น"
 • ฝึกทักษะการอ่าน ให้ได้ใจความ และรักการอ่าน
 • ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้จาก Tnternet 
 • ฝึกทักษะการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • ฝึกทักษะการตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาคำตอบ
 • ฝึกทักษะการเรียนรู้โดยใช้ " โครงงาน " เป็นสื่อชี้นำ
 • ฝึกตนเองโดยมีต้นแบบเป็นคนดีมีคุณธรรมในชุมชน
 • ฝึกให้เรียนจากสภาพจริง เรียนแล้วเอาไปใช้ได้

ต้องเปลี่ยนวิธีการสอน

 • สอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมคิด วางแผนการเรียน
 • สอนให้คิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา
 • สอนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน
 • สอนให้ใช้ IT  ในการเรียนรู้
 • สอนให้รู้จักตั้งคำถาม เพื่อไขไปสู่ความรู้
 • สอนให้เรียนโดยการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง
 • สอนให้เรียนรู้จากชุมชน และสภาพจริง
 • สอนให้รู้จักรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม
 • สอนให้เป็นคนดี มีคนดีต้นแบบอยู่ในใจ
 • สอนให้รู้จักสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเอง

" และจะต้องปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช้การสอนแบบดั้งเดิม "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM สู่ชุมชนความเห็น (0)