บันทึกเตือนความจำ

        วันเสาร์ที่ 15 สค. 2552 เรียนวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจักการเรียนรู้ (Curriclum and Learning Management Development)

            อาจารย์ ดร. ไพรัช สู่แสนสุขให้นำเสนอ ศึกษาตัวอย่างรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสอน คนละ 1 รูปแบบ 1 วิธีการ และ 1 เทคนิคการสอน

                                        ซึ่งได้เลือกรูปแบบ วิธีการ และเทคนิค นำเสนออาจารย์ ดังนี้  

รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนา การเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ           

                เป็นการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขัน เพราะการแข่งขันเป็นการแข่งขันก่อให้เกิดสภาพการณ์ของการแพ้ -ชนะ ซึ่งต่างจากการร่วมมือกัน เป็นการร่วมมือทางด้านจิตใจ และสติปัญญา อาศัยหลักการพึ่งพากัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม   สามารถตรวจสอบและประเมินได้

วัตถุประสงค์

                มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ ด้วยตนเอง  จากการช่วยในกลุ่มเพื่อนๆ สามารถพัฒนาทักษะทางสังคม เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกัน  ทักษะความรู้  ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหาและอื่นๆ

วิธีการสอนโดย ใช้เกม  ( Games)  

เกมที่ใช้เป็นการฝึกทักษะ  ซึ่งเน้นที่เนื้อหา  หลักสูตร  เพื่อให้นักเรียนได้ตอบปัญหา  เกมบัตรคำ  ซึ่งเน้นกฎเกณฑ์พื้นฐานลำดับก่อน – หลัง การแข่งขันที่ยึดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก ซึ่งผลของการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปราย

วัตถุประสงค์

                วิธีการสอนโดยใช้เกมเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผู้ใช้เป็นผู้เล่นเอง

เทคนิคการสอนแบบเกมจำลองสถานการณ์ (Simulation Gaming)

                เป็นวิธีสอนที่พัฒนามาจากการแสดงบทบาทสมมติ การเล่นเกม และการจำลองสถานการณ์    เกมจำลองสถานการณ์ คือ วิธีสอนที่ผู้สอนนำเอาสถานการณ์จริงมาจำลองไว้ในห้องเรียนพยายามให้มีสภาพเหมือนจริงมากที่สุด  กำหนดกติกา กฎ หรือเงื่อนไขสำหรับเกมนั้น แล้วแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ เข้าไปแข่งขันหรือเล่นในสถานการณ์ จำลองนั้น ผู้เรียนจะต้องเผชิญกับปัญหาและต้องแข่งขันกับฝ่ายตรงข้ามจึงต้องมีการตัดสินใจของกลุ่มเพื่อมุ่งเอาชนะกัน
สรุปความคิดเห็น

                การจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการร่วมมือ ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด   การวิเคราะห์  ซึ่งก่อให้เกิดวิธีการเรียนรู้   มีทักษะแสวงหาความรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  การสอนโดยการใช้เกม สามารถใช้ได้ทุกขั้นตอนของกิจกรรมตั้งแต่ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุปบทเรียน การเรียนมีความสนุกสนาน ทำให้เด็กมีความสุขในการแลกเปลี่ยน   กล้าที่จะแสดงออกอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดวินัยในการทำงาน    การร่วมมือ   ความรับผิดชอบในตนเอง และหมู่คณะ  ส่วน ด้านเทคนิคการสอน เป็นการจำลองสถานการณ์โดยผู้สอนมีการกำหนดกติกา กฎ หรือเงือนไขของเกมให้แก่ผู้เรียน  เผชิญกับปัญหา และสามารถแก้ปัญหา เป็นกลุ่มได้

น.ส. รัตนาภรณ์  ไชยทน

         ผู้นำเสนอ