นักบริหารระดับต้น กรมสรรพกร (1)

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น สำหรับข้าราชการระดับ 6 และ 6ว.”

"กรมสรรพากร" ได้ประสานความร่วมมือกับ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “นักบริหารระดับต้น (นบต.)

สำหรับข้าราชการระดับ 6 และ 6ว.”  ทั้งนี้เพราะข้าราชการระดับ 6 

เป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น  ที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานราชการ

เพราะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด และมีบทบาทสำคัญ

ที่จะทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ดังนั้นศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการนำทีมของ

ท่าน ผู้อำนวยการ(อาจารย์หมอ JJ - -ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร )

และท่านอาจารย์สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี (รองผู้อำนวยการหลักสูตร - -

ผู้มีบทบาทหลักในการพาทีมทำงานเอง) จึงได้จัดหลักสูตรดังกล่าวขึ้น 

โดยจัดรูปแบบกิจกรรมทั้งแบบ การบรรยาย  การอภิปราย  กรณีศึกษา 

สถานการณ์จำลอง  กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ 

การศึกษาดูงานภายในประเทศ (แถมการดูงานต่างประเทศ( ลาว)ด้วยค่ะ) 

            การอบรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม

จนถึง 27 พฤษภาคม 2549นี้  ซึ่ง 3 วันแรกเราเน้นกิจกรรมละลายพฤติกรรม

สร้างกลุ่มสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม  ส่วนวิทยากรเราได้รับเกียรติ

จากผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์  เช่น อาจารย์แม่สุนีย์ สินธุเดชะ  

ดร.สมโภชน์ นพคุณ  รศ.ดร.สุวิทย์  เลาหศิริวงษ์ เป็นต้น 

โดยเราคาดหวังว่าการอบรมหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมทั้ง 50 ท่าน

  • มีความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้า
  • ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ &ทัศนคติจากการควบคุมดูแล เป็น การกำกับส่งเสริม
  • เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ “หลักการและเทคนิคการบริหาร” และนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
  • มีการปรับตัว - - ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
    มีความรู้ความเข้าใจในแนวนโยบายแห่งรัฐ
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างกัน 
  • พัฒนาทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริหาร โดยมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ถึงประชาชน

- น้อง -

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (0)