งานวันนี้

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
15 พ.ค 49

คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.จะจัดการประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ. 2549 ในหัวข้อเรื่อง “กลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับทันตแพทย์ยุคใหม่” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทันตแพทยศาสตร์สมัยใหม่และผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 18 - 19 พ.ค 49 ณ ห้องประชุมนิธิภาวี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 5 และห้องประชุม DT 6 อาคารมหิตลานุสรณ์ ชั้น 1

วันนี้จึงได้ไปรับเงินยืม 146,000 บาทแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารที่ยืมเงินไว้แล้วติดราชการ เราจึงเป็นผู้รับมอบฉันทะ  หัวหน้างานเงินรายได้ มข. ได้อนุมัติในการรับมอบฉันทะ แล้วก็รับเช็ค จาก เจ้าหน้าที่ของงานเงินรายได้ เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสดีมาก

ต่อมาไปติดต่อธนาคาร ได้เงินมาให้คุณอุไร เจ้าหน้าที่การเงินช่วยจ่ายเงินเพื่อเตรียมสำหรับการจัดงานประชุมวิชาการ

ช่วงใกล้เที่ยง เนื่องจากมีนักเรียนมาจ่ายเงินค่าตรวจร่างกาย เพื่อสอบเข้าเรียนยักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ จึงได้ขอร้องให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยการเงินคือ คุณ อุไร  คำสวาท คุณจันทร์ทิพย์   แก้วกู่ น้องหญิง (ขอโทษลืมชื่อจริง) ให้ช่วยเก็บเงินและออกใบเสร็จในช่วงเที่ยงด้วย ทุกคนเต็มใจอยู่เก็บเงินและออกใบเสร็จให้ ถึงแม้จะเป็นเวลาพักเที่ยง  จึงได้สั่งอาหารมาทานกันในห้องการเงิน

การเก็บเงินนักเรียนสมัครเรียนนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์จึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)