คุณครูครับ…สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ…มีประโยชน์นะครับ(2)

สาระการเรียนมี 4 สาระคือ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร( Communications ) สาระที่ 2 ภาษาเพื่อวัฒนธรรม( Cultures )สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(Connections )สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ( Communities)

 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร( Communications  )
 มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ
 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 มาตรฐาน ต 1.3 เข้าใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและสุนทรียภาพ

 สาระที่ 2 ภาษาเพื่อวัฒนธรรม( Cultures )
 มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
 มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ

  สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(Connections  )


  มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน
  สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก( Communities)
  มาตรฐาน ต 4.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
  มาตรฐาน ต 4.2 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การสร้างเครื่องมือ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
จากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น ครูผู้สอนภาษาอังกฤษควรจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรแนะนำมาบ้างนะครับ

ข้อมูล กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blog

คำสำคัญ (Tags)#การบูรณาการความรู้

หมายเลขบันทึก: 28779, เขียน: 15 May 2006 @ 22:24 (), แก้ไข: 24 Nov 2013 @ 21:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

กัลยาณี แป้นโพธิ์
IP: xxx.24.108.191
เขียนเมื่อ 

แยกมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้นลงด้วยอีกจะดีค่ะ