เก็บความรู้คุณกิจในงานนิทรรศการศึกษาธิการสัญจรมาเล่าต่อ ตอนที่1

ผมได้มีโอกาสนำเสวนาคุณกิจและคุณอำนวยในเวทีกลาง ชื่อเวทีลานความรู้ โซนนิทรรศการของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน งานนิทรรศการศึกษาธิการสัญจรครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา วันที่ 13 พฤษภาคม 2549 คุณกิจที่จะนำเสนอก่อนคือคุณกิจของโครงการจัดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน นำร่อง 3 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองในนครศรีธรรมราช

คุณภานุวัชร เพชรรัตน์ และคุณวิรัตน์ วรฤทธิ์ ตัวแทนคุณกิจสองท่านจากสถาบันการเงินชุมชนตำบลบางจาก เล่าว่า ก่อนที่เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ตำบลมีแนวคิดที่จะรวมตัวองค์กรการเงินชุมชนต่างๆในตำบล ซึ่งมีทั้ง กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่ม คขกจ. เข้าด้วยกัน เป็นสถาบันการเงินชุมชนอยู่แล้ว พอดีกับว่ามีโครงการจัดการความรู้ฯนี้ขึ้น ทำให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เข้มข้นขึ้น เช่น เรียนรู้ว่าสวัสดิการภาคประชาชนไม่ดี เจ็บไข้ไม่สบายไม่รู้จะเบิกจากใคร อยากจะมีโอกาสและมีหลักประกันเช่นอย่างที่ข้าราชการมีสิทธิ์ในเรื่องการรักษาพยาบาล หลักประกันของคนท้อง เด็ก คนสูงอายุ และเมื่อมีการเสียชีวิต เป็นต้น จึงได้ทำกองทุนเงินสวัสดิการภาคประชาชนขึ้นในสถาบันการเงินชุมชนตำบลบางจากมีทั้งสวัสดิการ เกิด แก่ เจ็บ และตาย มีตัวเลขของกองทุนด้วย ( ผมจำไม่ได้เพราะมัวแต่กระซิบอยู่กับวิทยากรท่านอื่น) คุณกิจจากตำบลบางจากยังได้เล่าวิธีเรียนรู้เรื่องทำสวัสดิการภาคประชาชนว่า ได้มีการสอบถามผู้รู้ ดูทีวี เข้าอบรมในโอกาสต่างๆ ทดลองนำร่องก่อนในบางหมู่บ้าน ไปศึกษาดูงานสัจจะวันละ 1 บาท จากบ้านน้ำขาว (ดร.ครูชบ ยอดแก้ว) จังหวัดสงขลา (กิจกรรมของโครงการจัดการความรู้ฯ) มีการทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเดือนละครั้ง สาธิตและฝึกทำบัญชีกองทุนเป็นต้น  กิจกรรมอื่นของสถาบันการเงินชุมชนตำบลบางจากก็คือคือกู้ยืม และที่เด่นมากคือการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สมาชิกกลุ่มที่สถาบันได้ส่งเสริมเป็นกลุ่มอาชีพแล้วมี 16 กลุ่ม เช่น กลุ่มทำกะปิ ทำเครื่องแกง เลี้ยงโค เป็นต้น มีการตั้งเป้าหมายงานว่าจะทำให้ได้สักประมาณใด ซึ่งทั้งสองท่านก็ประเมินว่าชาวบ้านมีความพึงพอใจมาก เป็นไปตามเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ส่วนใหญ่ มีการเรียนรู้และตั้งเป้าหมายต่อเนื่อง ปัญหาอุปสรรคคือมีคนบางคนที่เคยทำกลุ่มกองทุนการเงินล้มมาแล้วในอดีตคอยขัดขวางก่อกวน แต่ก็มั่นใจว่าคนดังกล่าวคงจะทำอันตรายใดๆไม่ได้แล้ว เพราะสถาบันฯมีประชาชนที่ได้รับการเรียนรู้ที่ดีแล้ว เป็นเกราะป้องกันให้ ผมคิดว่าผมจะตามไปดูรายละเอียดและหาความรู้เพิ่มเติมจากพื้นที่ของสองท่านมาเล่าอีกแน่นอน เพราะน่าสนใจมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (0)