การพัฒนาชุดการสอน

ขั้นตอนการพัฒนาชุดการสอน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 74 ก วันที่ 19 สิงหาคม     2542 นั่นก็หมายความว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นปรากฎการณ์แห่งการ เปลี่ยนแปลงการศึกษาของชาติ โดยหลักการแล้วได้ให้ความสำคัญกับผู้เรียน หรือการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ได้กล่าวในมาตรา 24 ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนมาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอน และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง     วิทยาการประเภทต่าง ๆ
6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชมทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสารภี ผัดโพธิ์ความเห็น (6)

มานิต
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีที่ทำบล็อกนี้ได้สำเร็จ ค่อนข้างดี มีเนื้อหาสาระพอสมควร ควรแทรกภาพลงในเนื้อหาด้วย กรุณาแจ้งไปให้เพื่อน ๆ ทราบที่อยู่และแสดงความคิดเห็นด้วยตัวของเขาเอง หวังว่าท่านจะพัฒนาและอัพเดตบล็อกนี้อย่างสม่ำเสมอทุก ๆ วัน หรือ 2-3 วันต่อครั้งก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำมากขึ้น ท่านสามารถใช้เวทีแห่งนี้สร้างผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกทั้งในและต่างประเทศได้ตลอดไป ไม่สิ้นสุด กรุณาทำเว็บลิงค์ด้วยเพื่อให้บล็อกสมบูรณ์

ลองเยี่ยมชมบล็อกของผมได้ http://spaces.msn.com/ymanit และ http://gotoknow.org/ymanit

มานิต

นางวงเพชร
IP: xxx.24.64.42
เขียนเมื่อ 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ในการสร้างชุดการสอนมาก ขอบคุณค่ะ
นางหนูอาจ ขิงรัมย์
IP: xxx.24.64.42
เขียนเมื่อ 
ทำได้ดีค่ะ ขอชื่นชม
นายอุเทน พุ่มจันทร์
IP: xxx.24.64.42
เขียนเมื่อ 
คุณป้าสารภี เนื้อหาดีมาก ๆ เลยครับ
ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวยงามมากจริงๆ (รูปเจ้าของบล็อก) ยินดีด้วยนะค่ะ

http://gotoknow.org/todsaporn

ประดิษฐ์ ศรีอ้วน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ผมอยากศึกษาเรียนรู้การพัฒนาชุดการของอาจารย์  นาศึกษามาก