ขอให้ทุกวัน เป็นวันแห่งการเรียนรู้
โดยเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีในชีวิต (การทำงานและครอบครัว)
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
ทำงานไป เรียนรู้ไป งานจะทำให้มีความสุข
ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ