จะทำอย่างไรถึงจะให้การทำงานทุก ๆ วันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
เป็นความเป็นความตาย 
ต้องทำให้เสร็จ ทำให้สำเร็จ
จะทำอย่างไรให้เรารู้สึกอย่างนั้น
ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ