ก่อนเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่มีความรู้ในเรื่องโปรแกรมที่จะผลิต CAI จึงมีความหวังว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถผลิต CAI ได้ด้วยตัวเอง

             เมื่อได้เรียนทำให้มีความรู้ในเรื่องกระบวนการและขั้นตอนในการทำ CAI แต่ในเรื่องของโปรแกรมและเทคนิคต่าง ๆ ยังไม่คล่อง

             ต้องศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของโปรแกรมเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะสามารถผลิต CAI ไปใช้ในการเรียนการสอน