การประสานงานและปรับตัวที่ยอดเยี่ยมในกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่เข้าหอพักที่วลัยลักษณ์

สาเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถอยู่ได้ในปัจจุบันคือการไม่รู้จักปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนเปลง และวันนี้เราเริ่มปรับตัวเพื่อคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2549) ได้ไปช่วยเหลือสนับสนุนงานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ เข้าหอพัก นักศึกษาใหม่เป็นนักศึกษาสมัครตรงกับมหาวิทยาลัยที่ปีนี้เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการติวเพื่อเตรียมความพร้อมในวิชาคำนวณให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 600 คนเนื่องจากในปีที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาใหม่มีปัญหาในวิชาคำนวณ ซึ่งทำให้ในปีนี้จึงต้องมีการรับรายงานตัวเข้าหอพัก 2 ครั้ง คือในวันนี้ กับวันที่ 20 พฤษภาคม ซึ่งต่างจากทุกทุกปี ทำให้เรารู้ว่าการทำงานในปัจจุบันเราจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งรู้สึกชื่นชมส่วนส่งเสริมวิชาการที่จัดกิจกรรมการปรับพื้นฐานด้านคำนวณให้กับนักศึกษาใหม่ และชื่นชมในความร่วมมือและประสานงานช่วยเหลือจากทุกฝ่าย ได้แก่ ท่านผู้บริหาร ส่วนส่งเสริมวิชาการ งานหอพักนักศึกษา งานทุนการศึกษา ส่วนประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา งานภูมิทัศน์ งานรักษาความปลอดภัย
ผู้บริหาร  ผู้บริหารระดับสูงได้แก่ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนเยี่ยมดูบรรยากาศการทำงานอย่างใกล้ชิด ทำให้คนทำงานรู้สึกอบอุ่น หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ที่คอยช่วยเหลือให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ อำนวยความสะดวกและเป็นกำลังใจให้คนทำงานตลอดทั้งวันถึงแม้อากาศจะร้อนอบอ้าว
ส่วนส่งเสริมวิชาการ เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานอย่างเต็มตัวกับส่วนส่งเสริมวิชาการ รู้สึกชื่นชมในการประสานงานให้งานครั้งนี้ออกมาสมบูรณ์ครบถ้วน ทำให้ภาพรวมของงานดูกลมกลืนไม่แยกส่วน และในวันรายงานตัวเข้าหอพัก พี่ต้อย หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชการพร้องพี่ๆเพื่อนๆ ชาวส่งเสริมก็อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลแก่นักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการติดอย่างพร้อมเพรียง เยี่ยมจริง
งานหอพักนักศึกษา ตนเองรู้สึกชื่นชมมาก เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพงานกีฬาบุคคลากร ซึ่งมีนักกีฬาเข้าพักทุกหอพักและบริการหอพักสำหรับนักศึกษาบางส่วนที่ทำกิจกรรมและทำงานช่วงปิดภาค และต้องเตรียมตัวการรับรายงานตัวและบริการหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่ในวันนี้ ทำให้รู้สึกว่างานหอพักต้องรับภาระหนักมาก แต่กิจกรรมรายงานตัวเข้าหอพักในวันนี้งานหอพัก/ส่วนกิจการนักศึกษาได้วางระบบได้อย่างดี กระบวนการรับรายงานตัวได้นำคอมพิวเตอร์ในการลงห้องพักซึ่งเป็นปีแรก ที่พิเศษและน่าทึ่งโปรแกรมที่เขียนในการลงห้องพักสามารถช่วยลดเวลาการจัดห้องพักและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยม เนื่องจากในปีที่ผ่านมาทราบว่างานหอพักมีการจัดห้องพักล่วงหน้ากับมือก่อนนักศึกษาใหม่มาซึ่งใช้เวลานาน และคนทำงานต้องแก้ปัญหาให้นักศึกษาใหม่ที่ไม่สามารถจัดที่พักให้เพียงพอได้เนื่องจากมีนักศึกษาที่จองห้องพักแล้วไม่มาเรียน ซึ่งจำนวนที่พักไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด ทำให้ในปีที่ผ่านมางานหอพักต้องแก้ปัญหาให้นักศึกษาใหม่ไปพักรวมกับรุ่นพี่ก่อนและจัดห้องพักให้ภายหลังเมื่อทราบแน่นอนว่านักศึกษาใหม่ที่จองห้องพักไม่มาแน่ ทำให้คนทำงานต้องมีการจัดการยุ่งยาก นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองก็เกิดความรู้สึกกังวล สำหรับปีนี้ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายรับนักศึกษาเพิ่มและคาดว่าจะเจอปัญหาเดิมแน่ ทางหอพักจึงมีการเปลี่ยนเปลงรูปแบบการรายงานตัวเข้าหอพักโดยไม่จัดห้องพักให้กับนักศึกษาก่อนล่วงหน้าแต่จัดลงห้องพัก ณ วันรายงานตัวโดยใช้โปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างน่าชื่นชม คือเป็นโปรแกรมที่พัฒนาให้สอดกับหลักคิดการจัดนักศึกษาลงห้องพักที่ให้นักศึกษาใหม่อยู่ห้องพักร่วมกับรุ่นพี่ที่เรียนสำนักวิชาเดียวกันเพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวในการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ทำให้การรับรายงานตัวในวันนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ราบรื่นและถูกต้อง เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของคนหอพักบวกกับความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของคุณวัชรินทร์ เจ้าหน้าที่งานธุรการ ส่วนกิจการนักศึกษา เยี่ยมมาก
งานทุนนักศึกษา คุณปิยวรรณ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาแก่ผู้ปกครองและช่วยประชาสัมพันธ์ในงานตลอดวัน ทำให้งานวันนี้มีสีสันมากขึ้น และคิดว่าข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ปกครองและนักศึกษาเกิดความมั่นใจและคลายกังวลในการตัดสินใจเรียนที่วลัยลักษณ์ ขอบคุณคะ
ส่วนประชาสัมพันธ์ ได้อำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลทั้งหมดของกิจกรรมการรับรายงานในครั้งนี้ให้กับนักศึกษาผู้ปกครองได้ทราบ นอกจากนี้ยังช่วยประสานงานในส่วนที่ยังขาดหาย ทำให้กิจกรรมวันนี้ดูดีและกลมกลืนมาก ขอบคุณ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ พี่ปี๊ดและน้องอาซิบ
องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ที่ช่วยอำนวยความสะดวกช่วยขนสัมภาระถึงหอพัก ห้องพักให้กับน้องตั้งแต่เข้าถึงเย็นด้วยความเต็มใจ และช่วยเหลือน้องใหม่เราไม่อนุญาตให้รถผู้ปกครองเข้าไปส่งนักศึกษาในโซนหอพักเนื่องจากถนนในเขตหอพักแคบและรถมีจำนวนมาก หากอนุญาตให้รถเข้าไปจะเกิดการติดขัดทางจราจรและเกิดความวุ่นวาย
งานภูมิทัศน์ ช่วยจัดสถานที่ให้สดชื่น สบายตา
งานรักษาความปลอดภัย ช่วยอำนวยความสะดวก ขนย้ายสัมภาระบอกเส้นทางจราจรแก่ผู้ปกครอง

สิ่งที่ทำให้กิจกรรมการรับรายงานตัวเข้าหอพักครั้งสำเร็จ
๑. การประสานความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมกับทุกฝ่าย
๒. การมีส่วนร่วมในการคิด ทำร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงาน นักศึกษา หน่วยรักษาความปลอดภัย ฯลฯ
๓. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานมากขึ้นทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดปัญหาการทำงาน
๔. การไม่ทำเฉพาะงานที่ตนเองรับผิดชอบแต่เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อประสานให้เกิดเป้าหมายเดียวกัน
๕. คนทำงานที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อเสนอแนวทางเพื่อให้ความสำเร็จ ความรู้สึกชื่มชมและภาคภูมิใจคงอยู่กับทุกฝ่ายตลอดไป
(ตนเองคิดว่า)
๑. คำชื่นชมขอบคุณ จากทุกฝ่ายสำคัญที่จะทำให้เราจะทำเช่นนี้ซ้ำอีก
๒. ...... (นึกไม่ออกคะ ไม่รู้ว่าจะมีแนวทางอย่างไรอีกดี)

....และไม่รู้จะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดบรรยากาศเช่นนี้เกิดขึ้นกับกิจกรรมอื่นๆ ด้วย??????

13 2549) 600 2 20 ( (....??????

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (0)