ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้ทำการศึกษาถึงมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมา จากอุบัติเหตุจราจร โดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปี 2545 แล้วได้รายงานความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทยในแต่ละปีไว้ว่า มีมูลค่าสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ  120,000 ล้านบาท (ADB, 2004) คิดเป็น 2.10 % ของ GDP