อ่านหนังสือ และฟังบรรยายเรื่อง การจัดการความรู้ หลายๆครั้ง รู้สึกว่าดี แต่ลึกๆแล้วไม่ค่อยพอใจ เพราะเนื้อหาไม่ค่อยเป็นรูปธรรม นำมาประยุกต์ไม่ค่อยได้ จึงออกแบบหลักสูตรขึ้นมาเองโดยใช้และเอาแก่นของเรื่อง KM มาเป็นแนวทาง รวมทั้งนำเอาประสบการณ์ที่เคยทำงาน มาผสมผสาน ได้ทดลองใช้และสอบถามผู้เรียนแล้ว พอใจผลงานที่เกิดขึ้นมากๆ เพราะหลายๆประเด็นได้ถูกใช้อย่างเป็นรูปธรรม