สังเวชนียสถาน หรือ สถานที่ซึ่งควรจะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช (ความสลดใจกระตุ้นเตือนจิตใจให้คิดกระทำแต่สิ่งที่ดีงาม)  หมายถึง สถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า มี ๔ แห่ง คือ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงธรรมครั้งแรก และและสถานที่ปรินิพพาน ก่อนอ่านบันทึกนี้ ผมขอ Link ข้อเขียนหรือบันทึกของ อาจารย์หมอวัลลภ ซึ่งมี 10 ตอนดังต่อไปนี้ (นับถึงวันวิสาขบูชา 12 พฤษภาคม 2549)

 1. สังเวชนียสถาน2549 (1)
 2. สังเวชนียสถาน2549 (2)
 3. สังเวชนียสถาน2549 (3)
 4. สังเวชนียสถาน2549 (4)
 5. สังเวชนียสถาน2549 (5)
 6. สังเวชนียสถาน2549 (6)
 7. สังเวชนียสถาน2549 (7)
 8. สังเวชนียสถาน2549 (8)
 9. สังเวชนียสถาน2549 (9)
 10. สังเวชนียสถาน2549 (10)

    หากไม่คลิกเข้าไปอ่านจะข้ามมาก่อนก็ได้ครับ สังเวชนียสถานประกอบด้วย

 1. สถานที่ประสูติ พระพุทธเจ้าประสูติเมื่อวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ที่ใต้ต้นไม้รังหรือต้นสาละ แห่งสวนลุมพินีวัน อันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง กบิลพัสดุ์และชาวเมืองเทวทหะ ปัจจุบันคือวิหารลุมพินี (จุดที่ประสูติพระเจ้าอโศกมหาราชทรงปักเสาหินไว้) อยู่ห่างจากชายแดนอินเดีย-เนปาลประมาณ ๓๒ กิโลเมตร
 2. สถานที่ตรัสรู้ เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ที่โคนต้นโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ปัจจุบัน อยู่ทางทิศตะวันตก ของวิหารพุทธคยา ตำบลพุทธคยา จังหวัดคยา (ห่างจากจังหวัด ๑๒ กิโลเมตร) รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
 3. สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ ปีระกา ธรรมที่ทรงแสดงครั้งแรกคือ "ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร" ปัจจุบันสถานที่แสดงธรรมแห่งนี้มีพระสถูป เรียกว่า "ธัมเมกขสถูป" ตั้งอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ที่สารนาถ (ห่างจากสถานที่ตรัสรู้ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร) ใกล้เมืองพาราณสี รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
 4. สถานที่ปรินิพพาน พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ เป็นปีเริ่มต้นพุทธศักราช ๑ ปี ปัจจุบันสถานที่ดับขันธปรินิพพาน ได้จัดทำเป็นสถูปปรินิพพาน ตั้งอยู่ที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย

        สังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่งนี้ เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ซึ่งพุทธศาสนิกชนควรไปสักการะ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระพุทธองค์ และเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต แต่เนื่องจากสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่งนี้ อยู่ในประเทศเนปาลและอินเดีย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคงสูงมาก ดังนั้นทางรัฐบาลไทย จึงได้จำลองสถานที่ดังกล่าวไว้ในบริเวณพุทธมณฑล อำเภอศาลายาจังหวัดนครปฐม คนไทยควรหาโอกาสไปเยี่ยมสักการะ อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ

        สำหรับบันทึกฉบับนี้ขอนำภาพจากสถานที่จริง มาให้ชมกันก่อนครับ

     
 
 

 เสาหิน ลุมพินี

พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้

 
 

ธัมเมกขสถูป สารนาถ  

สาละวโนทยาน กุสินารา

 

ที่มา : http://www.dhammathai.org/buddhism/sangvechani4.php
อ้างอิง : http://www.geocities.com/peera_pin/page5.html