วันนี้มีเป็นวันที่สำคัญมากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงาน และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆกับบุคคลอื่นๆอีกมากมาย การเรียนในวันนี้นับว่าเป็นประโยชน์จริงๆ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ที่สำคัญยิ่ง

นางสาวกรรณิการ์  แจ้งไพศาล  เลขที่ 10  คม.6.1