Animation แนะนำตัวในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยนำความรู้ในการใช้โปรแกรม Flash มาพัฒนาโปรแกรมการแนะนำตัวดังกว่าว  http://gotoknow.org/file/orawans/47070430.html