ธรรมมาธิปไตย

ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ
  • ถ้าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่บุคคลเดียว  เป็นเผด็จการ
  • ถ้าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่คณะบุคคล  เป็นคณาธิปไตย
  • ถ้าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชน  เป็นประชาธิปไตย
  • ถ้าเอาตัวเอง  เอาความยิ่งใหญ่ของตน  เอาความทะนงตัว    เอาทิฐิความเห็นความเชื่อยึดถือส่วนตัว  เอาผลประโยชน์ของตนเป็นเกณฑ์ตัดสิน  เป็นอัตตาธิปไตย
  • ถ้าเอาความจริงความถูกต้องดีงาม  หลักการ  กฎกติกา  เหตุผล  ประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิตและสังคมเป็นเกณฑ์ตัดสิน  โดยใช้ปัญญาหาข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวาง  เต็มขีดสติปัญญาจะมองเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  เป็นธรรมาธิปไตย    

ธรรมาธิปไตยไม่มา  จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ

พระพรหมคุณาภรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนความเห็น (0)