ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านวังอ้อ
ที่ตั้งและขนาดของประชากร

                ที่ตั้ง  บ้านวังอ้อ  หมู่ที่ ๙  ตำบลหัวดอน  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  อยู่ห่างจากอำเภอเขื่องใน  ๒๐  กิโลเมตร    และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐  กิโลเมตร

                ขนาดของประชากร   บ้านวังอ้อมีประชากร  ๑๕๔  ครัวเรือน  เป็นชาย  ๓๑๗  คน 
หญิง  ๒๗๙  คน  รวม  ๕๙๖  คน 
                สภาพภูมิประเทศและความเป็นอยู่โดยทั่วไป
                บ้านวังอ้อสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง  อาชีพหลักของราษฎร  คือ   เกษตรกรรม  อาชีพรองคือ  การรับจ้างทำงานในไร่นาและในเมือง  
                ลักษณะการปกครองภายในหมู่บ้าน
                การปกครองภายในหมู่บ้านแบ่งออกเป็น  ๑๒  คุ้ม  แต่ละคุ้มจะมีหัวหน้าคุ้มโดยจะขึ้นตรงกับผู้ใหญ่บ้าน  และคณะกรรมการหมู่บ้าน  ซึ่งบ้านวังอ้อจะมีอยู่ด้วยกัน  ๑๐  คุ้ม 
                ระบบสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน
                ระบบสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านวังอ้อและหมู่บ้านวังถ้ำ   นอกเหนือจากระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ที่ได้รับการติดตั้งไว้พร้อมแล้ว  ยังมีสาธารณสถานที่ได้แสดงไว้ในตาราง
<h4>ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน</h4> ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของหมู่บ้านวังอ้อ วังถ้ำ
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บ้านวังอ้อ (ไร่)
๑.  พื้นที่ทั้งหมด
๓,๖๗๐
๒. พื้นที่ทำการเกษตรกรรม
๑,๕๐๐
๓.  พื้นที่สาธารณประโยชน์
๓๐๐
๔.  พื้นที่อยู่อาศัย
๖๐
๕.  พื้นที่ป่าชุมชน
๑,๕๑๐  ไร่ (ใช้เป็นบ้านเปลี่ยนฯ ๓๐๐ ไร่)

</table>