ความเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นตลอดเวลาและเร่งเร็วขึ้นด้วยอำนาจของความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนทำให้ช่วงสองทศวรรษก่อนย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศทั่วโลกเป็นเสมือนชุมชนเดียวกัน  แต่ละประเทศจะเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายในอัตราที่เร่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นคุณค่าและปฏิกูลจะถาโถมเข้ากระทบถึงตัวคนในทุกหนทุกแห่ง ความจำเป็นในการเรียนรู้ของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปสู่การเรียนรู้อย่างไม่มีพรมแดนตลอดชีวิต  กระบวนการทางการศึกษาซึ่งเรายังเชื่อว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาคนก็เปลี่ยนไป  ทั้งนี้รวมทั้ง  การเรียนการสอน  ศึ่งเป็นบริบทที่สำคัญอย่างหนึ่งของกระบวนการศึกษา  แนวความคิด เทคนิค วิธีการและเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งเป็นผลิตกรรมอันเกิดขึ้นจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ได้ถูกนำมาใช้ในการศึกษาอย่างกว้างขวาง  จนสามารถจัดให้ศึกษาเป็นสาขาวิชาหนึ่งในทางการศึกษาคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรมทางการศึกษา  ซึ่งมักจะควบคู่กักันเสมอระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยี

                      นวัตกรรมการเรียนการสอน  คือ  การนำเอาแนวความคิดและการกระทำใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน มีลักษณะสำคัญ 4  ประการ คือ

                        1. เป็นการกระทำหรือสิ่งที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นใหม่อาจจะมีรากเหง้ามาจากภูมิปัญญาดั้งเดิม

                        2. สามารถนำไปใช้ได้ผลจริงในการจัดการเรียนการสอน มีผลการศึกษายืนยัน

                        3. มีการเผยแพร่ให้บุคคลอื่นให้สามรถนำไปใช้ได้

                        4. เป็นระบบ