คุณลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ซึ่งเหมาะสมกับการนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างมากก็คือความรวดเร็วในการทำงานของเครื่อง หรือที่เรียกว่าความรวดเร็วในการประเมินผล เทคโนโลยีระดับสูงของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้การตอบโต้ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างฉับไว เช่นเดียวกับการตอบโต้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในห้องเรียนปกติ