special education

       ทุกท่านคงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปทุกอย่าง  ดังนั้นท่านก็ควรให้โอกาสแก่คนที่ไม่สามารถเลือกเกิดมาเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปได้  แต่การที่พวกเขาเหล่านั้นจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติทั่วไปได้  ก็ต้องอาศัยการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานของคนทุกคนที่ใช้ชีวิตในสังคม  ดังนั้นเราควรให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนเหล่านั้น

      จากการที่ฉันนักศึกษาปีที่ 2  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ

  • โรงเรียนประถมสาธิตสวนสุนันทา  ที่โรงเรียนนี้ได้มีการจัดการศึกษาโดยให้เด็กปกติเรียนร่วมกับเด็กพิเศษ  ในแต่ละห้องจะมีเด็กพิเศษประมาณ 2-3 คน  ซึ่งเด็กพิเศษจะมีอาจารย์ในโครงการพิเศษคอยดูแลไม่ให้ทำอะไรที่เป็นการรบกวนเพื่อนและคอยกระตุ้นให้เด็กตั้งใจเรียน  และที่โรงเรียนนี้ได้มีห้องโครงการพิเศษที่ใช้ในเวลาที่บางคาบเด็กพิเศษไม่สามารถุเรียนร่วมกับเด็กปกติหรือหลังเลิกเรียนจะมีการทบทวนบทเรียนให้กับเด็กพิเศษ

  • ศุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี  ที่นี่ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่แรกพบความพิการ  โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยฝึกให้เด็กออกเสียง  ปรบมือเข้าจังหวะและอื่น ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาที่โรงเรี่ยน

  • ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่นี่ได้มีภาระหน้าทีในการค้นหาเด็กพิเศษเพื่อนำมาบำบัดและฟื้นฟูแล้วจึงส่งต่อไปยังโรงเรียน  ซึ่งที่ศูนย์ไดมีอุปกรณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สนามที่ช่วยฝึกประสาทสัมผัสหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย  อีกทั้งที่นี่ได้มีหอพักสำหรับเด็กที่ไม่สะดวกที่จะไป - กลับ  ซึ่งหอพักที่นี่จะเวียนกันพักเป็น 2 กลุ่ม

  • โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  จังหวัดสุพรรณบุรี  จะมีรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษซึ่งจะมีเด็กพิเศษเรียนร่วมกัน  โดยอาจารย์ผู้สอนล้วนมีความรู้ในการจัดการศึกษาพิเศษ  รวมถึงมีหอพักในโรงเรียนด้วยเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จากการที่ได้ดูการเรียนการสอนเด็กทุกคนมีความตั้งใจเรียนดี  ในแต่ละห้องจะมีอาจารย์เพียงคนเดียวสอน 

  • โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี  ที่นี่จะมีเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน  ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการฝึกให้นักเรียนพูดตามความสมัครใจเนื่องจากบางคนอาจจะไม่อยากพูดแต่ใช้ภาษามือแทน  ที่นี่ก็ได้มีห้องฝึกออกเสียง  อย่างเช่นการฝึกออกเสียงที่น่ากระจกตามอาจารย์ โดยดูจากรูปปากหรือออกเสียงเข้าไมค์ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ อีกมากมาย

     ประสบการณ์ของฉัน  ในครอบครัวของฉันก็เคยมีน้าซึ่งผู้บกพร่องทางสติปัญญาและร่างการ  ซึ่งในสมัยก่อนนั้นยังขาดความรู้และความเข้าใจ  จึงคิดว่าเรื่องน่าอับอายต้องให้น้าฉันอยู่แต่ในบ้านไม่พาไปรักษาหรือทำกายภาพบำบัด  เพราะยายฉันไม่รู้ว่าน้าฉันสามารถบำบัดให้ดีขึ้นได้ น้าฉันจึงได้แต่อยู่ในบ้าน  เมื่อวันเวลาผ่านไปนานเข้าก็ไม่สามารถมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติในสังคมจากการที่ได้ไปศึกษาดูงานและประสบการณ์ของฉันทำให้เห็นถึงความสำคัญของศูนย์การศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียน  ฉันคิดว่าทุกส่วนมีส่วนร่วมกับเด็กพิเศษไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของท่าน  ท่านก็ไม่อยากรับรู้แต่ฉันคิดว่าทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งเกี่ยวกับผู้ที่มีความบกพร่องในฐานะคนคนหนึ่งในสังคม  อีกทั้งยังอยากให้ภาครัฐรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของผู้ที่มีความบกพร่องในฐานะคนคนหนึ่งในสังคม