สิทธิโอกาสทางการศึกษา...Eng22..

" การจัดการศึกษาสำหรับบุคคล ซึ่งมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือ มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือ บุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นพิเศษ "

   การศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ

     การศึกษาดูงาน จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี

             จากการที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการสอนและการให้การดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความพิเศษด้านต่างๆ  ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  ได้แก่  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี,ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนนทบุรี,โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกุล  และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรีทำให้ข้าพเจ้าได้รู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนและให้การดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความพิเศษเหล่านั้น  นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับเด็กพิเศษจากประสบการณ์ตรงที่ได้รับในการศึกษาดูงาน

           สิ่งที่สร้างความประทับใจให้แก่ข้าพเข้าเป็นเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีหน้าที่ให้การดูแลรับผิดชอบเด็กเหล่านั้นตั้งใจทำงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ  ข้าพเจ้าเคยคิดว่าการเป็นครูสอนนักเรียนนั้นเป็นเป็นเรื่องที่ยากที่สุด  เนื่องจากนักเรียนเหล่านั้นมีความซุกซนและดื้อรั้น.....แต่เมื่อเทียบกับครูหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้การดูแลเด็กที่มีความพิเศษนั้นยากยิ่งกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าเพราะเมื่อเด็กนักเรียนของเราที่เป็นเด็กปกติดื้อเราก็สามารถห้ามปรามและพูดคุยให้เข้าใจได้โดยง่าย  แต่กับด็กพิเศษเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากในการสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นกับพวกเขา  ทุกๆ  อย่างที่ครูและคนรอบข้างต้องการสอนให้เขาได้รับรู้แล้วแต่ต้องใช้เวลาทั้งสิ้นแต่ครูและเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ยังมานะ  อุตสาหะให้เด็กเหล่านั้นได้พัฒนาจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้ซึ่งวิธีการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆ  เหล่านั้นได้แก่  การให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเหล่านั้นได้เรียนภาคบังคับ  12  ปี  ทั้งในโรงเรียนรวม  และโรงเรียนร่วม  ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา  2542  ซึ่งกำหนด  ซึ่งหน่วยงานที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้นปฏิบัติตามเป็นอย่างดี  ส่งผลให้เด็กพิเศษเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่ข้าพเจ้าได้ไปศึกษาดูงานมานั้นมีรายละเอียดดังนี้

โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี

           โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษโดยเฉพาะ รับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ ได้แก่ บกพร่องทางด้านการได้ยิน, บกพร่องทางด้านการมองเห็น, บกพร่องทางด้านสติปัญญา, บกพร่องทางด้านร่างกาย/สุขภาพ และออทิสติก ปัจจุบันมีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 289 คน ครูที่การให้ดูแลจำนวน 40 คน

                                                        

  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนนทบุรี     

            ศูนย์การศึกษาพิเศษนนทบุรีมีหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล ให้คำแนะนำปรึกษาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเกี่ยวกับเด็กพิเศษรวมทั้งสร้างเข้าใจอันดีเกี่ยวกับเด็กพิเศษให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิเศษด้วย รับเด็กที่มีความพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ประกอบด้วยนักเรียนที่เป็นเด็กออทิสติกทั้งสิ้น 17 คน ครูที่ให้การดูแล 19 คน     


               โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
      

            โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลเป็นโรงเรียนที่รับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเน้นที่การพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนโดยการฝึกอาชีพให้นักเรียนในชุมนุมอาชีพ การจัดกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด ศิลปบำบัด นอกจากนี้ยังมีการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษได้เรียนรู้สังคมและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 375 คน บกพร่องทางการเรียนรู้ 1 คน บกพร่องทางพฤติกรรมอารมณ์ 3 คน บกพร่องทางด้านร่างกาย/สุขภาพ 2 คน ออทิสติก 44 คน และพิการซ้ำซ้อน 19 คน


                    ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี
  

            ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรีมีหน้าที่ในการฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการ ให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำปรึกษา และจัดการอบรมบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กพิเศษ นอกจากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวแล้วศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรียังมีหน้าที่ในการส่งนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าไปเรียนในโรงเรียนร่วมเพื่อต้องการให้เด็กพิเศษเหล่านี้ได้เรียนแบบพฤติกรรมของเด็กปกติทำให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพของเด็กได้ ปัจจุบันมีเด็กที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ จำนวน 200 คน ประกอบด้วยเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการมองเห็น, บกพร่องทางด้านสติปัญญา, พิการซ้ำซ้อน ,บกพร่องทางการมองเห็นและออทิสติก     


                                                         

                

                               ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทางการศึกษา ”

   better_ girl  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive-e22ความเห็น (3)

ผศ.ประไพ สิทธิเลิศs
IP: xxx.170.161.250
เขียนเมื่อ 
 รายงานการศึกษาดูงานอยู่ที่ไหน ตรวจดูแล้วยังไม่พบ ช่วยรายงานด่วน
เด็กพิเศษ
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 
ดีใจที่มีคนเห็นความสำคัญของพวกเรา
nana
IP: xxx.170.161.248
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่ดีนะ.....

    ..........เราเองก็อยากให้มีคนเห็นความสำคัญของเด็กพิเศษ........เหมือนกัน........