แผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2549

บางจุดจะมีทีมนักวิจัยที่เป็นเกษตรกรมาร่วมนำเสนอด้วย

          ในเดือนพฤษภาคม 2549  ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มีแผนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่สำคัญ ๆ คือ

  • วันที่ 3            ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ตำบลมหาชัย อ.ไทรงาม
  • วันที่ 18          การสัมมนาเชิงปฎิบัติการนักส่งเสริมฯ สาย 1 ที่ กิ่ง อ.โกสัมพีนคร
  • วันที่ 19          การสัมมนาเชิงปฎิบัติการนักส่งเสริมฯ สาย 2 ที่ อ.ปางศิลาทอง
  • วันที่ 22 - 23   งานสรุปผลKM ครึ่งปีของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมชากังราว และดูงานในพื้นที่ อ.ไทรงาม และ อ.พรานกระต่าย
  • วันที่ 24         กิจกรรมการประชุม และสรุปผลการวิจัย PAR พืชปลอดภัย 26 ตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

          รูปแบบของการสัมมนานักส่งเสริมฯ ในวันที่ 18-19 พ.ค.  จะปรับรูปแบบไปจากเดิม โดยได้ประสาน และคัดเลือกตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีความก้าวหน้า  มานำเสนอผลการปฏิบัติงานให้แก่เพื่อนนักส่งเสริมได้ทราบ เพื่อเป็นการ ลปรร. และจะใช้วิธีการเดียวกันในการดำเนินกระบวนการ ในวันที่ 24 พ.ค.(นำเสนอผลความก้าวหน้าในการสร้างนักวิจัยชุมชน) เป็นทั้งการนำเสนอผลความก้าวหน้า  (บางจุดจะมีทีมนักวิจัยที่เป็นเกษตรกรมาร่วมนำเสนอด้วย)  และกระตุ้นการการปฏิบัติงานไปพร้อมๆ กันด้วย  ผลเป็นประการใดจะบันทึกมาเพื่อ ลปรร.นำครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)