เป็นคุณอำนวย ในบทบาทของผู้บริหารงานวิจัย หลังจากอบรมแล้วน่าจะลองไปทำดูบ้าง