KM ที่ มรภ. พระนคร

  Contact

  KM ของเครือข่ายเป็นรูปเป็นร่างแล้วที่การประชุมของเครือข่ายรัตนโกสินทร์และภาคกลาง  
อ.สมพงษ์     เป็นวิทยากร KM ที่เยี่ยมมากค่ะ สมควรกับการที่อาจารย์ได้รับเสื้อสามารถของ สคส ค่ะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สุนันทาวิจัย

Post ID: 28019, Created: , Updated, 2012-02-11 14:54:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)