เมื่อบ่ายวันที่ 9 พ.ค. ผมได้รับเชิญจากท่านปลัด ศธ.(คุณหญิงกษมา) ให้เข้าร่วมประชุมประสานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ(MOC)

      การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีไม่กี่คน เช่น ท่านปลัด ศธ. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  น.พ.ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานต์  เลขาธิการ ก.ค.ศ.  ผอ.สถาบันวัดไร่ขิง เป็นต้น

     เป็นการพิจารณารูปแบบการประเมินวิทยฐานะ และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทาง ก.ค.ศ.กำลังดำเนินการในปัจจุบัน  ซึ่งเมื่อกระจายอำนาจดำเนินการไปให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ก็ประสบปัญหาการดำเนินการที่ต่างมาตรฐานการปฏิบัติกันมากมาย โดยต่างมุ่งให้ได้วิทยฐานะมากกว่าการพัฒนาครูและบุคลากรที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน หากปล่อยให้ดำเนินการต่อไปจะเกิดผลเสียหายอย่างมาก  จึงต้องคิดหาแนวทางทบทวนกันอย่างเร่งด่วน

      ประเด็นสำคัญที่ต้องกำหนดให้มีการประเมินเพิ่มเติมคือ Specific Competencies (สมรรถนะตามกลุ่มสาระ)ซึ่งต้องเร่งกำหนดขึ้น แล้วดำเนินการพัฒนาและประเมินเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ  ซึ่งต้องอาศัยหน่วยงานและบุคลากรมืออาชีพมาช่วยทำหลักสูตร  เช่น สมาคมวิชาชีพต่างๆ  สถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ  รวมทั้งให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือประเมินที่ประกาศใช้ไปแล้วด้วย  โดยได้มอบให้ ก.ค.ศ.ไปเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม 49