วันสุดท้ายของการสัมมนาลูกจ้าง  วิทยากรโดยดร.อดุลย์ อภินันท์  ขอให้กลุ่มลูกจ้างเสนอคำขวัญเรื่องการให้บริการที่ดี  ผลปรากฏว่า  คุณโสภา  ภักดี  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  ชนะเลิศประกวดคำขวัญครั้งนี้  มีว่า

"นอบน้อมจริงใจ  พร้อมให้บริการ

มุ่งพัฒนาหน่วยงาน  เพื่อสรรสร้างสังคม"

"ให้บริการที่ดี  ไมตรีแจ่มใส

ร่วมสร้างมหาวิทยาลัย  เพื่อมุ่งไปสู่สากล"

ทราบว่าคุณโสภา ภักดี  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานโสตทัศนูปกรณ์ ที่มีความสามารถ  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะเรื่องการตัดต่อ และจัดทำสารคดี  คำขวัญนี้ส่วนหนึ่งคงสะท้อนถึงศักยภาพและความคิดของผู้เขียนด้วย  จึงเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน