ความหวังของคนรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยวิจัย

บ่ายวันนี้ท่านอธิการบดีขอพบปะปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์รุ่นใหม่จำนวนประมาณ 50 คน  ถึงเรื่องทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  และแนวทางการศึกษาต่อ  และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย  ตลอดจนเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานที่ยังมีข้อจำกัดอยู่  อาจารย์รุ่นใหม่หลายท่านมีแนวคิดและข้อเสนอแนะที่ดีเรื่องการจัดระบบ สวัสดิการ และการสนับสนุนเรื่องการวิจัย และสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดแก่กลุ่มคณาจารย์เหล่านี้ในบางประเด็น  ทำให้ท่านอธิการบดีได้รับทราบข้อเท็จจริงด้วยตัวเอง  บางเรื่องสามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยระบบบริหารจัดการ  บางเรื่องต้องขอศึกษาความเป็นไปได้และใช้ข้อมูลจากส่วนราชการอื่นๆ ประกอบ  หลังจากนั้น เป็นการรับประทานอาหารและกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน  การบริหารจัดการที่ผู้บริหารมาพบปะกับพนักงานแบบเป็นกันเองอย่างนี้ถือเป็นเทคนิคการบริหารที่นิยมใช้กันมาที่เรียกว่า "Management By Walking Around-MBWA"  อาจเหมาะกับบริบทในสังคมไทยไม่น้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)