ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครอ.ดรฺจิตราภาได้ชวนผู้บริหารงานวิจัยนักวิจัยในเครือข่ายและผู้บริหารงานวิจัยสกว.ดร.อาวรณ์ ร่วมด้วยผู้ประสานงานวิจัยจากNODEภาคกลางมาร่วมเล่าตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาโจทย์วิจัย โดยมีผศ.สมพงษ์ บุญเลิศ ผศ.จิตนาจากมรภ.พระนครศรีอยุธยามาเป็นคุณอำนวยขับเคลื่อนกระบวนการKMร่วมกับคุณหญิงและทีมงานอย่างสนุกสนาน ที่สำคัญช่วงการเล่าและสะกัดขุมความรู้แต่และกลุ่มทุ่มเท เอาจริงเอาจังโดยหวังผลที่จะนำแก่นความรู้ไปใช้ต่อในมหาวิทยาลัย ช่วงสำคัญที่หลายเวทีอาจละเลยคือการกลั่นขุมความรู้เป็นแก่นความรู้ทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมมีการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจนได้ข้อสรุปร่วมกัน๘แก่นคือ

            ๑.นักวิจัยมีความรู้ มีศรัทธาและมีทักษะในการพัฒนาโจทย์วิจัย

            ๒.มีการศึกษาบริบทชุมชนก่อนการพัฒนาโจทย์วิจัย

            ๓.พัฒนาโจทย์วิจัยโดยเน้นการต่อยอดทุนเดิม

            ๔.มีกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยอย่างเป็นระบบ

            ๕.โจทย์วิจัยสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานวิจัย

            ๖.ผู้บริหารงานวิจัยเอื้ออำนวยการพัฒนาโจทย์วิจัย

            ๗.มีที่ปรึกษาและคณะกรรมการกลั่นกรองโจทย์วิจัย

            ๘.โจทย์วิจัยสอดคล้องขอบเขตการสนับสนุนของแหล่งทุน

             ขณะที่กำลังรายงานกลุ่มงานกำลังดำเนินการคิดเกณฑ์ของแต่ละกลุ่มเพื่อประเมินตนเองต่อไป

 

                 สมพงษ์   บุญเลิศผู้รายงาน