ตามรอยยุทธศาสตร์

เล่าสู่กันฟัง
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ได้ดำเนินการรับสมัครและ ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาการศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2549 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จำนวน 921 คน ระดับประถมศึกษา 223 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 269 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 428 คน แยกเป็นพื้นที่ปกติ จำนวน 633 คน และพื้นที่ตำบลนำร่องโครงการยกระดับการศึกษาให้กับประชากรวัยแรงงาน ตำบลใหม่พัฒนา จำนวน 258 คน มีรายละเอียดดังนี้

พื้นที่ปกติ

1. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลไหล่หิน จำนวน 51 คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 5 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 16 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน ใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ครูผู้รับผิดชอบคือนายมงคล พรมตวา ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลไหล่หิน

2. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลลำปางหลวง จำนวน 132 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 41 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 69 คน ใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ครูผู้รับผิดชอบคือนางอำไพ บางกีรติกร ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลลำปางหลวง และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเข้ม โดย ครูประจำกลุ่ม นางมาลัย วิฑิตกรกุล ที่บ้านกองหาญ ระดับประถมศึกษา จำนวน 11 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 คน

3. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลท่าผา จำนวน 85 คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 17 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 44 คน ใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ครูผู้รับผิดชอบคือนายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลท่าผา

4. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเกาะคา จำนวน 78 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 18 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 40 คน ใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ครูผู้รับผิดชอบคือนางสาวปาริฉัตร ภักตรา ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเกาะคา

5. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลศาลา จำนวน 103 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 9 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 27 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 67 คน ใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ครูผู้รับผิดชอบคือนางรุจิรา ปานศิลาครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลศาลา

6. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังพร้าว จำนวน 48 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 26 คน ใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ครูผู้รับผิดชอบคือนางสาวจันทร์ญา จิโณ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน รับผิดชอบศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังพร้าว

7. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาแก้ว จำนวน 92 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 15 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 33 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 44 คน ใช้วิธีจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ครูผู้รับผิดชอบคือนางสุมาไร แป้นน้อย ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาแก้ว

8. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาแส่ง จำนวน 64 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 10 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 21 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 33 คน การ ครูผู้รับผิดชอบคือนางปวีณา ทองคำฟู ครูอาสาสมัครการศึกษานอก โรงเรียน รับผิดชอบศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาแส่ง

พื้นที่นำร่องโครงการยกระดับการศึกษาให้กับประชากรวัยแรงงาน ตำบลใหม่พัฒนา

9.ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลใหม่พัฒนา จำนวน 49 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 12 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 18 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 19 คน

10. บ้านโป่งร้อน ม.1 จำนวน 27 คน แยกเป็น ระดับประถมศึกษา 4 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 คน ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเข้ม ครูผู้รับผิดชอบคือนางสาวปาริฉัตร ภักตรา และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ แบบสะสมหน่วยการเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน ครูผู้รับผิดชอบโดยนางสาวเกวลิน อุตมะ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

11. บ้านดอนธรรม ม.3 จำนวน 25 คน แยกเป็น ระดับประถมศึกษา 15 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 9 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 11 คน ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเข้ม ครูผู้รับผิดชอบคือนางมาลัย คีรีวรรณ ครูประจำกลุ่ม

12. บ้านแม่ปาง ม.4 จำนวน 18 คน แยกเป็น ระดับประถมศึกษา 6 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 คน ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเข้ม ครูผู้รับผิดชอบคือนางสาวณัฐณิชา เป็งบุญมา ครูประจำกลุ่ม

13. บ้านผึ้ง ม.5 จำนวน 40 คน แยกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 21 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16 คนใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเข้ม ครูผู้รับผิดชอบคือนางกัญญรัตน์ ขันธนิยม ครูประจำกลุ่ม

14. บ้านทุ่งขาม ม.6 จำนวน 70 คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 62 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน ใช้วิธีการจัดการเรียนการแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ แบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ ตามกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ดังนี้ 1. กลุ่มเลี้ยงปลาในการะชัง ครูผู้รับผิดชอบคือนายมงคล พรมตวา ครูศูนย์การเรียน ชุมชน นางรุจิรา ปานศิลา ครูศูนย์การเรียนชุมชน และนางสาวเกวลิน อุตมะ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 2. กลุ่มปลูกพริก ครูผู้รับผิดชอบคือนางอำไพ บางกีรติกร ครูศูนย์การเรียนชุมชน และนางสาวสายฝน พันธ์สิทธิ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 3. กลุ่มปลูกผัก ครูผู้รับผิดชอบคือนายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ครูศูนย์การเรียนชุมชน และนางปวีณา ทองคำฟู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 4. กลุ่มลำไย ครูผู้รับผิดชอบคือนางสาวจันทร์ญา จิโณ ครูอาสาสมัครการศึกษา และนางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครู ค.ศ.1 5. กลุ่มส้ม ครูผู้รับผิดชอบคือนางสุมาไร แป้นน้อย ครูศูนย์การเรียนชุมชน และนางสาวปาริฉัตร ภักตรา ครูศูนย์การเรียนชุมชน

15. บ้านนาโป่งหาญ ม.7 จำนวน 3 คน ระดับประถมศึกษา ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเข้ม ครูผู้รับผิดชอบคือนางสาวณัฐณิชา เป็งบุญมา ครูประจำกลุ่ม

16. บ้านสันตินิคม ม.8 จำนวน 17 คน แยกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 คน ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเข้ม ครูผู้รับผิดชอบคือนางกัยยรัตน์ ขันธนิยม ครูประจำกลุ่ม

ครูศูนย์การเรียนชุมชน และนางสาวสายฝน พันธ์สิทธิ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูผู้

นางสาวสายฝน พันธ์สิทธิ์ 10/05/49

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยการเรียนรู้ของชุมชนความเห็น (2)

ณราวัลย์
IP: xxx.129.2.4
เขียนเมื่อ 

สรุปรายงานได้รายละเอียดชัดเจนดีมาก แต่มีข้อสงสัยอาจจะพิมพ์ผิดตรงยอดรวมนักศึกษาได้ 621 น่าจะเป็น 921 ถ้าแก้ไขแล้วลบความคิดเห็นนี้ได้เลยค่ะ

ณราวัลย์

สายันต์ ขันธนิยม
IP: xxx.113.40.7
เขียนเมื่อ 
อยากทราบว่าครูกัยยรัตน์ ขันธนิยม อยู่ที่ไหนครับ