ภาวะผู้นำ

 หลังจากที่กรมสรรพากร และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดเป้าหมาย เพื่อ "พัฒนาภาวะผู้นำ และ การทำงานเป็นทีม โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง" ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ โดย "สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ นำการจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือในการ ลปรร เพื่อพัฒนาตน คน และ องค์กร" ตั้งแต่เดือนมกราคมm๒๕๔๙ (คลิก) ดังนั้นระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ทีมงานผู้บริหารระดับต้น ของกรมสรรพากร ๕๐ ชีวิต มาเข้าร่วมกิจกรรม

 " จัดความรู้สึก โดยใช้กระบวนการสร้างทีมงาน การวิเคราะห์ตนเอง รวมทั้งกิจกรรม Walkrally"

ภาพที่๑ การจัดการความรู้สึกที่ดีของทีมงานที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน

ภาพที่ ๒ Trust พี่อุ้มน้อง น้องอุ้มพี่ มีน้ำใจช่วยกันพัฒนา

ภาพที่ ๓ กำลังใจ จิตใจเข้มแข็ง อุปสรรคอะไรก็ขวางพวกเราไม่ได้

ภาพที่ ๔ สรรพากร เคลื่อนทัพ ไปด้วยกัน

 กิจกรรมจัดที่อินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ก่อนที่จะเริ่มการ พัฒนาภาวะผู้นำต่อไป ภาพกิจกรรมบางส่วน ที่ทีมงาน นบต ได้ใกล้ชิด สนิทสนม เพื่อเตรียมตัว "พัฒนาชาติไทย" ครับ

JJ