10 พ.ค. 49 เวลา 13.30 น. กลุ่มไอโซนำโดย อ.ปลื้มจิต นัดหมายให้กลุ่มคนทำงานด้าน "ไอโซ" เข้ามา ลปรร. กัน วัตถุประสงค์เพื่อ เล่าความก้าวหน้างในการดำเนินงาน  นำความสำเร็จมาเล่า และนำปัญหาอุปสรรคมาช่วยกันหาแนวทางแก้ไข หรือหาตัวเร่ง
เริ่มต้นด้วยหน่วยโลหิตวิทยา โดย คุณสาริษฐา ผู้จัดการด้านคุณภาพของหน่วยงาน เล่าถึงการติดตามงานด้วย mindmap และผลการดำเนินงาน บางส่วนที่ยังไม่ได้ทำและรอที่จะ "หยิบ" จากหน่วยงานอื่นที่ทำสำเร็จแล้วก็มีบ้าง
คุณสาริษฐานำตัวอย่างการจัดทำแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน  และบันทึกอุบัติการณ์ มานำเสนอ โดยมีการทำคู่มือแนะนำการเขียน และวัตถุประสงค์ในการที่ต้องมีการบันทึก ไว้เป็นหน้าแรกของแฟ้มด้วย เพื่อให้ผู้บันทึกได้รู้ว่าต้องทำอย่างไร? และกำลังทำไปเพื่อประโยชน์อะไร?
พี่เม่ยเสนอว่า แนวคิดนี้หน่วยงานอื่นน่าจะนำไปจัดทำบ้าง เพราะทำให้การบันทึกในแต่ละครั้งไม่สะเปะสะปะ จัดหมวดหมู่ได้ง่ายขึ้น
คนที่สองที่นำเสนอคือ คุณนุชจิเรศ หน่วยรับสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอก (OPD lab) ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างจัดทำ WI การรับผู้ป่วย และการให้คำแนะนำ  ส่วนการเจาะเลือดและการส่งสิ่งส่งตรวจได้จัดทำไว้แล้ว  ในขั้นตอนการให้คำแนะนำผู้ป่วยเป็นเรื่องที่มีปัญหามากที่สุด เพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย อ.ปลื้มจิตเสนอให้เขียนแยกเงื่อนไขไว้เป็นหัวข้อใหญ่ๆ และวิธีปฏิบัติซึ่งอาจทำเป็นแผนภูมิง่ายๆเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจตรงกันก็ได้
คุณนุชจิเรศเล่าว่า ได้พูดคุยกับกลุ่มเรื่องปัญหาในการให้คำแนะนำแก่ ผป. ซึ่งสมาชิกในหน่วยงานกำลังคิดโครงการพัฒนางานเพื่อจะนำมาลดปัญหาในเรื่องนี้ด้วย
คนสุดท้ายที่นำเรื่องราวการทำงานด้านไอโซมาเล่าสู่กันฟัง คือคุณเพ็ญแข หน่วยรับสิ่งส่งตรวจจากหอผู้ป่วยและห้องตรวจฉุกเฉิน  คุณเพ็ญแขเพิ่งจะเริ่มต้นทำเอกสารเมื่อเดือนที่ผ่านมา แต่ในวันนี้พบว่า ได้จัดทำเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ "เสร็จเรียบร้อย" แล้ว ไม่ว่าจะเป็น WI การรับสสต. ประวัติบุคลากร หรือเกณฑ์การรับและปฏิเสธสสต. น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
  • ในระหว่างการนำเสนอ ก็มีประเด็นใหม่ที่กลุ่มผู้เข้าเสวนาคิดขึ้นมาได้คือ สนใจกระบวนการทำงานของทีมรับสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอก จนคิดที่จะนัดหมายกันไป "เยี่ยม" ในโอกาสดีๆสักครั้งหนึ่งค่ะ
  • จบการนำเสนองาน อ.ปลื้มจิตนัดหมายกันครั้งต่อไปวันที่ 24 พ.ค.49 เวลาเดิม โดยทีมที่จะนำเสนอใสครั้งต่อไปคือ หน่วยจุลชีววิทยา หน่วยจุลทรรศน์ และหน่วยพิษวิทยา
พี่เม่ย..เป็นผู้ไล่จับประเด็นจากการสนทนา และนำมาบันทึกไว้ ณ ที่นี้ค่ะ....