การจัดทำดัชนีชี้วัดรายบุคคล

ตัวชี้วัด
สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลังจากที่ 2 ปีที่ผ่านมามีเฉพาะการจัดทำตัวชี้วัดของหน่วยงานแนวคิดในการทำตัวชี้วัดนำแนวคิดจากการประชุมที่ปทมข.ที่เชียงใหม่ซึ่งวัดโดยใช้ key resonsible areas (KRAs) ดังนั้นทุกคนต้องรู้ว่าได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างจึงจะกำหนดได้ว่างานที่ทำนั้นต้องวัดอะไร วัดด้านคุณภาพ ปริมาณ เวลา หรือความพึงพอใจ แต่ละด้านมีการกำหนดเกณฑ์การผ่าน ดี ดีมาก นอกจากนี้ยังจัดทำแบบฟอร์มซึ่งจะต้องวัดได้ตามที่อบรมจากอาจารย์จงรักษ์ หงษ์งาม การคิดไม่ยากแต่การเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินยากที่สุด ความสำเร็จของบุคคลขึ้นอยู่กับ factor  3 ตัวคือ skill  knowledge and attitude คาดว่าจะอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ 25-26 มิย.49 นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุคณะแพทยศาสตร์ มข.ความเห็น (0)