KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 63. เท่าเทียม – การเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน

• เป็นเครื่องมือช่วยเหลือแบบช่วยให้พึ่งตนเอง    ช่วยแบบไม่ช่วย
• ช่วยให้คนเห็นศักยภาพของตนเอง  และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 
• คนเราจะมั่นใจในศักยภาพของตนเองต่อเมื่ออยู่ภายใต้สภาพที่เท่าเทียมกัน    มีความรู้สึกเป็นอิสระ
• ความรู้สึกว่าเท่าเทียมกันในมิติของการกระทำ เป็นพื้นฐานของ KM
• เท่าเทียม แต่แตกต่าง    การเคารพและให้เกียรติในความแตกต่างเป็นเครื่องบอกความเท่าเทียมกัน
• ในบรรยากาศของความเท่าเทียมกัน คนเราจะเรียนรู้ได้ดีกว่า    สามารถดึงพลังของความริเริ่มสร้างสรรค์ออกมาได้ดีกว่า
• การเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันไม่เน้นการสอน    ไม่เน้นการถ่ายทอดความรู้    แต่เน้นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ    ไม่ถือว่ามีความสัมพันธ์แบบผู้รู้กับผู้ไม่รู้    เน้นความสัมพันธ์แบบ แต่ละคนมีบางอย่างมาแลก และต้องการเรียนรู้บางอย่าง    นี่คือจิตวิญญาณของ KM

วิจารณ์ พานิช
๓ พค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)