การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management – RBM)


การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์คือ วิธีการบริหารจัดการที่เป็นระบบมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก

 

การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management – RBM)

            วันนี้ดิฉันได้อ่านบทความของ อำนาจ  วัดจินดา  วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  เห็นว่ามีประโยชน์ต่อชาวบริหาร  และสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(HRM&D) และวิชาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการบริหารการศึกษา จึงนำมาให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ

           

           การบริหารเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่นำมาซึ่งความสำเร็จโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการหรือวิธีการต่างในทันสมัย และตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นท้าทายอยู่ตลอดเวลา โดยอาจมีคำถามว่า  ทำไมถึงต้องมีการพัฒนา คำตอบก็คงเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลง  โลกไร้พรมแดนที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์  การติดต่อสื่อสารไปมาได้รวดเร็ว  ใครทำอะไรที่ไหนเราก็รู้ได้  และที่สำคัญความต้องการคุณภาพของสินค้าและบริการของลูกค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง  ดังนั้นในวันนี้ใคร่ขอเสนอแนวคิดที่กำลังมีอิทธิพลต่อการบริหารองค์การอย่างมากทั้งในภาคธุรกิจ และที่สำคัญคือภาคระบบราชการ ซึ่งเรียกว่าการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
           การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
           เป็นเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารงานให้เปลี่ยนไปจากเดิมที่ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรหรือปัจจัยนำเข้า  (input)    เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน โดยหันมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานทั้งในแง่ของผลผลิต(Output)  และผลลัพธ์ (Outcome)  และความคุ้มค่าของเงิน (Value  for  money)  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้าและ ผู้รับบริการ

           ความหมายของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
              คือ  วิธีการบริหารจัดการที่เป็นระบบมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก  โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

          ที่มาของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

       จากแนวคิดของการบริหารจัดการแนวใหม่ (New Management) ที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญต่อ

  • ความประหยัด (Economy) การใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสม  และมีความคุ้มค่าที่สุด
  • ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานในระดับที่สูงกว่าปัจจัยนำเข้า
  • ประสิทธิผล  (Effectiveness)  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

              กรอบแนวคิดการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

              การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นมีหลักที่สำคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
หมายถึง ความถูกต้องเป็นธรรม และการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดโดยคำนึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก

2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองไปพร้อม ๆกัน เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย

3. หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของโดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึงการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาต่างๆ การแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ
5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำของตน เช่น รับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยอมรับต่อผลการดำเนินการ
6. หลักความคุ้มค่า (Utility) หมายถึงการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยมีความประหยัด ใช้อย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน

จากบทความดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหลักการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรทุกองค์กร จะทำให้สามารถวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

คำสำคัญ (Tags): #เก่ง ดี มีสุข
หมายเลขบันทึก: 277355เขียนเมื่อ 17 กรกฎาคม 2009 11:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 03:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (17)

ความคุ้มค่า ทำเป็น และเป็นธรรม ครับ

ขอบคุณครับ

เห็นด้วยค่ะ แล้วจะแวะไปเยี่ยมชม blog นะค่ะ

                                   

บทความดี มีสาระ พี่เห็นด้วยกับหลักการทั้ง 6 ข้อค่ะ

  • สวัสดีค่ะ
  • หลักสำคัญ 6 ประการ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีใช่มั้ยคะ

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะค่ะ ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสมอค่ะ                        

                                   

แวะมาอ่านบทความน้องนาง บทความมีประโยชน์ดีมากครับ

ขอบคุณอาจารย์และพี่แมวที่แวะเข้ามาเยียมเยือนนะค่ะ

P    P                     

เข้ามาเยี่ยมชมผลงานค่ะพี่นาง เยี่ยมมากๆเลยค่ะ

เข้ามาเยี่ยมชมผลงานคุณภาพ

จุดมุ่งหมาย คือตัวกำหนดความสำเร็จ อยู่ที่ว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร บทความมีประโยชน์ ให้ความรู้ดีมาก รับดอกไม้ 1 ช่อ

 

ภาพเคลื่อนไหว

เข้ามาอ่านบทความ มีประโยชน์มากครับ ขอบคุณครับ

แวะมาเยี่ยมอ่านข้อความ มีประโยชน์มากครับ

ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ

ขอบคุณมากน่ะค่ะสำหรับบทความมีประโยชน์มากค่ะสำหรับคนทำงานและกำลังศึกษาต่อป.โทบริหารการศึกษา  กำลังทำรายงานเรื่องนี้พอดีค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี