งานวิจัย : การศึกษาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โดย นางสาวกิรณา วงศ์วชิระ

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียน
          ของครู
ในโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์              
ของ  นางสาวกิรณา  วงศ์วชิระ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

................................................
บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมในการตัดสวินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนบุญเหลือ
วิทยานุสรณ์ ตามภารกิจการบริหารโรงเรียนมัธยม 7 งาน คือ การบริหารงานทั่วไปงานธุรการ งานปกครองนักเรียน
งานบริการ งานวิชาการ งานโรงเรียนกับชุมชน และงานอาคารสถานที่ จำแนกตามเพศและระดับการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ปีก่ศึกษา 2550 จำนวน 103 คน ครูชาย 26 คน ครูหญิง 77 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่าจำนวน
55 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า
    1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานปกครองนักเรียน
งานบริการ งานวิชาการ และงานอาคารสถานที่ และพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ งานโรงเรียนกับชุมชน
    2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จำแนก
ตามเพศ พบว่าครูชายแลครูหญิงมีส่วนร่วมในการตัดสินรใจบริหารโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
    3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่าครูที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และครูที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการวิจัย/การจัดการเรียนรู้/การประเมินโครงการ

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัย

หมายเลขบันทึก: 277223, เขียน: 17 Jul 2009 @ 08:01 (), แก้ไข: 03 Jun 2012 @ 15:43 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจสำหรับการบริหารงานในโรงเรียนครับ

เขียนเมื่อ 
  • เป็นงานที่น่าสนใจจริงๆค่ะ
  • เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ
เขียนเมื่อ 

ทำอย่างไรจึงจะได้เครื่องมือในการวิจัย(แบบสอบถาม) เพื่อนำไปปรับใช้

ขอบคุรท่านที่นำเสนอแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์